MMC - Juridisch

MAES MOBILITY CARD ALGEMENE VOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN XXIMO-DIENSTVERLENING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiliteitsdienstverlening van XXImo Belgium B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen (hetzij in enkelvoud, hetzij in meervoud), telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

 • Applicatie: een applicatie waarmee Tokenhouders hun reistijd kunnen plannen en regelen;
 • Bijlage: elke bijlage bij deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Dienst: de dienstverlening van XXImo met betrekking tot het management en de financiering van Mobiliteitsdiensten;
 • Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
 • Kaartmaatschappij: Uitgever van betaalkaarten (XXImo FS);
 • Klant: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met XXImo een Overeenkomst heeft gesloten voor de afname van de Dienst;
 • Management Platform: besloten gedeelte op de Website waarop de Klant het gebruik van de Mobiliteitsdiensten van de Tokenhouders kan beheren en managen;
 • Mobiliteitsdiensten: de door de Partners aangeboden dienstverlening;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en XXImo op grond waarvan XXImo de Dienst aan de Klant levert;
 • Partner: een partner met wie XXImo een overeenkomst heeft gesloten voor afname van de Mobiliteitsdiensten door de Klant;
 • Retailer: bedrijf of instelling die de Token accepteert als betaalmiddel;
 • Tegoed: een vooraf door de Klant of Tokenhouder aan de Kaartmaatschappij betaald tegoed, uitgedrukt in euro’s, voor gebruikmaking van de Mobiliteitsdiensten;
 • Token: een betaal- en/of identificatiemiddel uitgegeven door of op verzoek van XXImo, zoals maar niet beperkt tot een kaart, token, betaalmogelijkheid in app, betaalkaart en/of openbaar vervoer chipkaart;
 • Tokenhouder: de door de Klant aangegeven natuurlijke persoon die gerechtigd is om onderdelen van de Dienst te gebruiken en met het Token gebruik kan maken van Mobiliteitsdiensten;
 • Webportal: besloten gedeelte op een website waarop Tokenhouders en Klant overzichten kunnen downloaden en bekijken;
 • Website: de website www.xximo.be;
 • XXImo: XXImo Belgium B.V., met maatschappelijke zetel te Coremansstraat 34, 2600 Berchem, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0501.639.062.
 • XXImo FS: XXImo Financial Services B.V., een vergunninghoudende instelling voor elektrisch geld in de zin van art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, Stadsplateau 11, 3521 AZ Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84501901.

Artikel 2. Toepassing Gebruiksvoorwaarden en Overeenkomst

 • 2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende de levering door XXImo van de Diensten aan of ten behoeve van de Klant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen XXImo en de Klant, tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk overeengekomen.
 • 2.2 Alle door XXImo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door XXImo worden herroepen vóór het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat XXImo de aanmelding van de Klant door middel van een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging heeft aanvaard. XXImo is te allen tijde gerechtigd een Klant zonder opgave van reden te weigeren (zonder dat dit in hoofde van de Klant aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding).
 • 2.3 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door de Klant en XXImo overeengekomen.

Artikel 3. Dienstverlening

 • 3.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst zal XXImo zich inspannen om de Diensten binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. De Dienst bestaat mede, doch niet uitsluitend, uit het verlenen van toegang tot het Webportal en het Management Platform en het leveren van de overeengekomen Tokens.
 • 3.2 XXImo zal zich ervoor inspannen dat de Klant toegang heeft tot het Management Platform, de Webportal en de daarop aangeboden Applicatie en dat de Klant met behulp van de Token Mobiliteitsdiensten kan afnemen bij de Partners. XXImo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van Partners, de Kaartmaatschappij en Retailers.
  Gebruiksvoorwaarden XXImo-dienstverlening 2
 • 3.3 Alle door XXImo genoemde levertermijnen zijn naar best weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij XXImo op het moment van het opgeven van de respectieve termijn bekend waren. De Klant stemt ermee in dat het tijdstip van levering geen essentiële verplichting vormt die het onderwerp is van de Overeenkomst, en dat éénmalige overschrijding van de leveringstermijn niet betekent dat XXImo in verzuim is (en dus niet zal leiden tot enige vorm van schadevergoeding), tenzij de vertraging is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van XXImo.

Artikel 4. Management Platform en Webportal

 • 4.1 In het kader van de Dienst verstrekt XXImo aan de Klant een URL van het Management Platform en het Webportal, alsmede een toegangscode en wachtwoord, waarmee het Management Platform en de Webportal voor de Klant en/of de Tokenhouders toegankelijk wordt.
 • 4.2 Via het Management Platform kan de Klant het gebruik van de Tokens en de Mobiliteitsdiensten door haarzelf en door de Tokenhouders beheren. De Klant kan de Tokenhouders met behulp van een toegangscode en wachtwoord eveneens toegang geven tot een eigen besloten gedeelte van het Management Platform. Tokenhouders kunnen via de deze toegang hun gebruik van de Mobiliteitsdiensten inzien. De toegangscodes en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
 • 4.3 Via de Webportal kan de Tokenhouder de Applicatie downloaden. Op het gebruik van deze Applicatie zijn aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing, welke zijn in te zien en op te vragen op de Website www.xximo.be/juridisch. Door de Applicatie te downloaden gaan de Klant en de betreffende Tokenhouder akkoord met de toepasselijkheid van deze aanvullende gebruiksvoorwaarden.
 • 4.4 De Klant garandeert dat hij zelf alsook de Tokenhouders het Management Platform, het Webportal en de Applicatie uitsluitend in het kader van de afname van de Dienst en voor eigen, intern gebruik zullen gebruiken en dat zij zich zullen houden aan alle aanvullende richtlijnen en (gebruiks-)voorwaarden. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik, en de kosten daarvan, dat via de aan de Klant en de Tokenhouders toegekende toegangscodes en wachtwoorden van het Management Platform, het Webportal en de Applicatie wordt gemaakt en is verplicht om zorgvuldig met de toegangscode(s) en wachtwoord(en) om te gaan en deze te beschermen tegen onbevoegd gebruik.
 • 4.5 XXImo garandeert niet dat het Management Platform, de Webportal en de Applicatie te allen tijde ongestoord kunnen worden gebruikt.

Artikel 5. Aanvragen en gebruik van Tokens

 • 5.1 Via het Management Platform kan de Klant bij XXImo Tokens voor haar Tokenhouders aanvragen. De Klant dient daartoe het betreffende aanvraagformulier volledig in te vullen.
 • 5.2 De Klant kan via het Management Platform een prepaid faciliteit voor de betreffende Token aanvragen. Deze aanvraag zal rechtstreeks worden doorgestuurd naar de betreffende Kaartmaatschappij. De Kaartmaatschappij is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren indien zij meent hiertoe redenen te hebben.
 • 5.3 Indien de Kaartmaatschappij de aanvraag accepteert sluit de Klant een overeenkomst met de Kaartmaatschappij voor het verkrijgen van de prepaid faciliteit. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Kaartmaatschappij van toepassing, dewelke eveneens op de Website kunnen worden gevonden. De algemene voorwaarden van de Kaartmaatschappij zijn opgenomen op de Website. De Klant verklaart zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden en toepasselijkheid daarvan op de overeenkomst met de Kaartmaatschappij en het gebruik van de prepaid faciliteiten van de Token.
 • 5.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Klant en de Kaartmaatschappij, zal XXImo de Token op basis van de door de Klant en de Kaartmaatschappij aangeleverde gegevens vervaardigen en aan de Klant toezenden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De Token is en blijft te allen tijde eigendom van de Kaartmaatschappij.

Artikel 6. Postpaid faciliteit

 • 6.1 De Token wordt op postpaid-basis uitgegeven, wat betekent dat de Klant het gebruik van alle overige kosten in verband met het gebruik van de Token betaalt in de maand nadat de Dienst daadwerkelijk is gebruikt.
 • 6.2 Voor de levering van de Diensten betaalt de Klant de vergoedingen in overeenstemming met de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zijn de verschuldigde bedragen exclusief:
  • (a) BTW en andere omzetbelasting en incidentele kosten en uitgaven; en
  • (b) andere incidentele of eenmalige kosten zoals eventueel overgekomen tussen Partijen.
 • 6.3 De Klant is XXImo de vergoedingen voor de Diensten ook na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd tot het moment waarop hij de Tokens retourneert.
 • 6.4 De Klant zal geen korting toepassen op, betaling opschorten van of verrekenen met enig bedrag dat hij verschuldigd is of zal worden aan XXImo op grond van de Overeenkomst of zoals anderszins overeengekomen tussen de Partijen.
 • 6.5 Indien enig door de Klant verschuldigd bedrag als bepaald in artikel 6.3 niet uiterlijk op de vervaldag door XXImo is ontvangen op de bankrekening als vermeld op de desbetreffende factuur, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. XXImo kan over het openstaande bedrag van de vervaldatum van de factuur tot de datum van ontvangst van de volledige betaling een rente aanrekenen gelijk aan de rentevoet ingevolge artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand van [-]
  Gebruiksvoorwaarden XXImo-dienstverlening 3
  % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Tevens is de Klant aan XXImo een vergoeding verschuldigd van 40 EUR op grond van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden. Bovendien zal de Klant XXImo vrijwaren voor alle redelijke kosten, gerechtelijke en/of buitengerechtelijke, die XXImo heeft gemaakt voor de invordering van de verschuldigde bedragen.
 • 6.6 Indien enig door de Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldag is voldaan, behoudt XXImo zich het recht voor om de Diensten op te schorten totdat alle openstaande bedragen (inclusief rente, kosten en de kosten conform artikel 6.5) volledig zijn voldaan. De kosten voor het opschorten en heractiveren van de Diensten zijn steeds ten laste van de Klant. XXImo is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant kan oplopen als gevolg van de opschorting van de Diensten wegens te late of niet-betaling door de Klant, om welke reden dan ook, aan XXImo.

Artikel 7. Prepaid faciliteit

 • 7.1 Het Tegoed dient altijd minimaal het overeengekomen minimumbedrag te bedragen. Het geld wordt van de afgesproken bankrekening gehaald om het bedrag op de Token te verhogen wanneer het saldo onder het minimum is. De Klant is verplicht om aan de Kaartmaatschappij een machtiging te verstrekken voor de automatische betaling. De Klant draagt er bovendien zorg voor dat de bankrekening, waarvan het Tegoed automatisch wordt afgeschreven, over voldoende saldo beschikt. Indien een automatische betaling onverhoopt niet slaagt, kan bij de Klant hiervoor een bedrag ter hoogte van EUR 5,00 (vijf euro) voor de administratiekosten in rekening worden gebracht (onverminderd het recht om enige bijkomende schade op de Klant te verhalen).

Artikel 8. Mobiliteitsdiensten

 • 8.1 Met behulp van de Token kan de Klant (ten behoeve van de Tokenhouders) bij de Partners, overeengekomen Mobiliteitsdiensten bestellen en afnemen. Een lijst met Partners is opgenomen op de Website. XXImo is te allen tijde gerechtigd de lijst met Partners te wijzigen. Wijzigingen kunnen onder meer optreden als gevolg van de opzegging van de overeenkomst tussen de Partner en XXImo. De Mobiliteitsdiensten en de Partners, en eventuele wijzigingen, worden via de Website bekend gemaakt.
 • 8.2 De Klant zal steeds zelf, op de op de Website omschreven wijze, met de betreffende Partner een overeenkomst voor de Mobiliteitsdienst aangaan. Op deze mobiliteitsovereenkomst zijn algemene voorwaarden van de betreffende Partner van toepassing. XXImo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de (niet-)nakoming van de overeenkomst door de Partners.
 • 8.3 De door Klant verschuldigde bedragen voor de door haar en door haar Tokenhouders afgenomen Mobiliteitsdiensten, zullen door XXImo bij de Klant door middel van een factuur in rekening worden gebracht. De gefactureerde bedragen worden, via een automatische betaling, rechtstreeks door de Klant aan de Kaartmaatschappij voldaan.

Artikel 9. Verstrekking van factuur

 • Via het Management Platform verstrekt XXImo maandelijks aan de Klant een factuur. Op deze factuur worden de volgende bedragen opgenomen:
  • verschuldigde bedragen voor de afgenomen Mobiliteitsdiensten;
  • verschuldigde bedragen voor de afname van de Dienst.
 • Voor de vaststelling van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van XXImo bepalend.

Artikel 10. Verplichtingen Klant

 • 10.1 De Klant garandeert dat hij alle verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de Kaartmaatschappij eveneens zal opleggen aan de Tokenhouder. De Klant zal in geen geval verdergaande toezeggingen of garanties geven dan deze die in de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden zijn verstrekt door XXImo. Op verzoek van XXImo zal de Klant een kopie van de afspraken met de Tokenhouder met betrekking tot het gebruik van de Dienst aan XXImo doen toekomen.
 • 10.2 De Klant dient alle eventuele klachten van Tokenhouders met betrekking tot de Tokens onmiddellijk aan XXImo kenbaar te maken (via [email protected] of telefonisch via 078 /353 452) teneinde overleg te plegen omtrent de stappen die de Klant kan ondernemen om de klachten af te wikkelen.
 • 10.3 De Klant zal geen Tokens verstrekken aan Tokenhouders waarvan zij weet of het vermoeden heeft dat deze betrokken zijn bij frauduleuze praktijken en hij zal aan de Tokenhouders de verplichting opleggen om de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal, verlies of beschadiging van (of fraude met) de Tokens.
 • 10.4 De Klant draagt er zorg voor dat alle door XXImo gevraagde gegevens of informatie, nodig voor de levering van de Diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder actuele bankgegevens) binnen de door XXImo of de Kaartmaatschappij afgegeven termijnen en op de overeengekomen wijze aan XXImo respectievelijk de Kaartmaatschappij worden verstrekt. De Klant draagt er daarnaast zorg voor dat deze voldoen aan de overeengekomen (technische en wettelijke) eisen.
  Gebruiksvoorwaarden XXImo-dienstverlening 4
 • 10.5 Om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen op grond van de geldende (nationale en internationale) sanctieregelgeving met betrekking tot bepaalde staten, entiteiten en personen, draagt de Klant er daarnaast zorg voor dat de volgende informatie van de uiteindelijke begunstigde(n) van de Klant, de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Klant en van iedere Tokenhouder aan XXImo Financial Services B.V. wordt aangeleverd:
  • i. volledige voornamen;
  • ii. achternaam;
  • iii. geboorteplaats;
  • iv. geboortedatum;
  • v. woonplaats.
 • 10.6 De in artikel 10.5 genoemde informatie moet tijdig door XXImo Financial Services B.V. ontvangen zijn, maar in ieder geval voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening door XXImo aan de Klant of aan een betrokken Tokenhouder, respectievelijk.
 • 10.7 De Klant verklaart dat de informatie die wordt aangeleverd op grond van dit artikel 10 (naar zijn beste weten) volledig, correct en actueel is.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten (waaronder ook de Applicatie, het Webportal, het Management Platform en de Tokens) die XXImo in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij XXImo of bij de derde van wie XXImo het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan de Klant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent XXImo aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen haar eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

Artikel 12. Vergoeding en betaling

 • 12.1 Voor de levering van de Dienst is de Klant aan XXImo de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan XXImo verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en alle overige heffingen. XXImo is gerechtigd om van de Klant een vooruitbetaling van de verschuldigde vergoedingen te eisen.
 • 12.2 De Klant is verplicht om voor alle uit hoofde van de Overeenkomst aan XXImo verschuldigde vergoedingen een (doorlopende) opdracht voor automatische betaling te verstrekken. Indien een automatische opdracht niet slaagt wordt hiervoor EUR 5,00 (vijf euro) administratiekosten bij de klant in rekening gebracht (onverminderd het recht bijkomende schadevergoeding te vorderen).
 • 12.3 Indien de Klant kiest voor uitbetaling van het saldo van de Token naar een bankrekening, wordt EUR 20,00 (twintig euro) administratiekosten bij de Klant in rekening gebracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • 13.1 De aansprakelijkheid van XXImo voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van XXImo in dat concrete geval aanspraak geeft en dat effectief wordt uitbetaald.
 • 13.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van XXImo in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van XXImo beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die de Klant gedurende een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald aan XXImo voor de afname van de Dienst, met een maximum bedrag van EUR 20.000,00 (twintigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen die eenzelfde schade veroorzaken als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 • 13.3 XXImo is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van XXImo of een van haar aangestelden.
 • 13.4 Onverminderd hetgeen in artikel 13 van deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen XXImo (behalve deze die door XXImo schriftelijk en uitdrukkelijk is erkend) door het enkele verloop van een termijn van drie maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Artikel 14. Bezwaar tegen uitvoering van de Dienst en bijbehorende vergoeding

 • Indien de Klant van mening is dat de door XXImo geleverde Dienst, of het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant XXImo daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 30 (dertig) dagen na levering van de Dienst of na de ontvangst van de factuur waarop het vermeende niet-conform in rekening gebrachte bedrag staat vermeld, dan wel 30 (dertig) dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs
  Gebruiksvoorwaarden XXImo-dienstverlening 5
  bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming, bij gebreke waarvan de Klant terzake geen aanspraken meer kan doen gelden.

Artikel 15. Geheimhouding

 • 15.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van 5 (vijf) jaar na de beëindiging daarvan, verplichten partijen zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
 • 15.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk vanaf het moment dat deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 • 15.3 Geen van de partijen heeft enige verplichting met betrekking tot vertrouwelijke informatie die:
  • op het moment van de openbaarmaking tot het publieke domein behoort;
  • na openbaarmaking op een andere wijze dan door schending van deze Overeenkomst openbaar wordt;
  • informatie is waarvan de ontvangende partij met overtuigend bewijs kan aantonen dat deze in haar bezit was op het moment van de openbaarmaking of die onafhankelijk werd ontwikkeld door personen in haar dienst of anderszins die geen contact hadden met en niet op de hoogte waren van de inhoud van de vertrouwelijke informatie; en
  • informatie is die de ontvangende partij verkrijgt van een derde partij die niet gebonden is door een geheimhoudingsplicht.

Artikel 16. Opschorting

 • XXImo is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien de Klant en/of de Tokenhouder tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden of uit de Overeenkomst (zonder dat dit aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding in hoofde van de Klant kan geven).

Artikel 17. Duur en beëindiging

 • 17.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duurtijd. Indien partijen geen expliciete duur zijn overeengekomen, geldt een duurtijd van 1 (een) jaar. Na deze initiële termijn wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor een termijn van 1 (één) jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk uiterlijk 6 (zes) maanden voor het einde van de lopende termijn wordt opgezegd.
 • 17.2 Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter) te ontbinden (en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn) indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van essentiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een termijn van 15 dagen werd hersteld.
 • 17.3 XXImo is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter) te ontbinden (en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant) indien:
  • de Kaartmaatschappij weigert met de Klant een overeenkomst te sluiten;
  • de Klant in vereffening werd gesteld of in staat van faillissement werd verklaard;
  • de geheimhoudingsverplichting uiteengezet in artikel 14 van deze Gebruiksvoorwaarden niet respecteert;
   Eén en ander onverminderd het recht van XXImo op vergoeding van de door haar geleden schade wegens het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst.
 • 17.4 Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door XXImo geleverde Diensten, tenzij XXImo ter zake van een bepaalde Dienst in verzuim is. Bedragen die XXImo voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • 17.5 XXImo heeft het recht de (1.) Overeenkomst met de Klant of het gebruiksrecht van de Tokenhouder te beëindigen, en/of (2.) de toegang tot de Dienst(en) (deels) blokkeren en / of beperken indien:
  a. een Klant of Tokenhouder de verwerking van persoonsgegevens door XXImo op enige wijze beperkt of belet, waaronder ook valt het uitvoeren van de door de AVG aan betrokkenen toegekende rechten, vanaf het moment dat de beperking effect heeft.

Artikel 18. Gegevensbescherming

 • 18.1 Voor meer informatie betreffende privacy en gegevensbescherming, verwijzen wij naar onze privacyverklaring, die raadpleegbaar is op onze Website of via [LINK].

Artikel 19. Overmacht

 • 19.1 Als XXImo wordt verhinderd of kan worden verhinderd of wordt vertraagd in de uitvoering van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst als gevolg van een geval van Overmacht, zal XXImo de Klant en andere partijen die moeten worden geïnformeerd, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte stellen
  Gebruiksvoorwaarden XXImo-dienstverlening 6
  van de gebeurtenis of omstandigheden die het geval van Overmacht uitmaken, de duur of de waarschijnlijke duur ervan, en van haar verplichtingen waarvan de uitvoering daardoor wordt vertraagd of verhinderd.
 • 19.2 XXImo is ontheven van de nakoming of de stipte nakoming, al naargelang het geval, van de aangezegde verplichtingen, zolang het aangezegde geval van Overmacht (of de gevolgen daarvan) voortduurt. XXImo zal niettemin alle redelijke inspanningen leveren om haar verplichtingen te blijven nakomen en de nadelige gevolgen van een dergelijk geval van Overmacht met alle redelijke spoed tot een minimum te beperken of te elimineren en zal de niet-getroffen partijen op de hoogte houden van wezenlijke ontwikkelingen met betrekking tot dergelijk geval van Overmacht. De niet-getroffen partijen zullen alle redelijke inspanningen leveren om samen te werken bij het nemen van dergelijke maatregelen.
 • 19.3 In het kader van deze Overeenkomst wordt onder “Overmacht” verstaan elke omstandigheid waarover XXImo redelijkerwijs geen controle heeft en die onder meer, maar niet uitsluitend, het volgende omvat:
  • een nationale staking, lock-out of enige andere industriële actie of arbeidsgeschil door een derde partij, of door werknemers van XXImo;
  • oorlogshandelingen (verklaard of niet verklaard), invasies, gewapende conflicten of handelingen van buitenlandse vijanden, blokkades, embargo’s, revoluties, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, sabotage, terrorisme of de dreiging van sabotage of terrorisme;
  • elke handeling van de staat of andere uitoefening van soevereine, gerechtelijke of uitvoerende prerogatieven door een overheidsinstantie, onteigening, nationalisatie of onteigening of handelingen waarvan wordt beweerd dat ze worden gerechtvaardigd door uitvoerende noodzaak;
  • overmacht, epidemie, pest, explosie, chemische of radioactieve besmetting of ioniserende straling, bliksem, aardbeving, storm, overstroming, brand, cycloon, orkaan, tyfoon, vloedgolf, wervelwind, storm, vulkaanuitbarsting en andere ongewone en extreme ongunstige weers- of milieuomstandigheden of inwerking van de elementen;
  • problemen met het internet of serverproblemen buiten de redelijke controle van XXImo, hacking, etc.
  • elk bevel tot stillegging, evacuatiemaatregel of onderzoeksmaatregel opgelegd door een overheidsinstantie als gevolg van het optreden van een ongeval of incident op het fabrieksterrein of in de onmiddellijke omgeving van het fabrieksterrein van XXImo.
 • 19.4 Indien het betreffende geval van Overmacht langer dan 60 (zestig) kalenderdagen duurt, komen de partijen overeen dat zij bijeen zullen komen om te beslissen hoe de getroffen verplichtingen kunnen worden hervat. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, en op voorwaarde dat de uitvoering of stipte uitvoering door XXImo nog steeds is verontschuldigd, kan elke partij deze Overeenkomst beëindigen met voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Deze beëindiging gaat onmiddellijk in.

Artikel 20. Slotbepalingen

 • 20.1 Het is XXImo, zonder voorafgaande toestemming van de Klant, toegestaan om haar vorderingen en/of toekomstige vorderingen op de Klant te verpanden of over te dragen aan derden. De Klant stemt nu reeds in met de mogelijke doorgifte van vertrouwelijke informatie die noodzakelijk is voor de handhaving van de overgedragen vordering ten gunste van deze derden.
 • 20.2 Indien enig beding in deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing blijven.
 • 20.3 De Gebruiksvoorwaarden kunnen door XXImo worden gewijzigd. De wijziging zal via de Website of op een andere wijze aan de Klant bekend worden gemaakt. Indien de Klant de wijziging niet wenst te accepteren is hij gerechtigd de Overeenkomst binnen 30 dagen na de bekendmaking schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijziging in zal gaan.
 • 20.4 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door XXImo van Diensten worden beheerst door Belgisch recht. Geschillen tussen XXImo en de Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door XXImo van Diensten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Extra documenten MMC