MMC - Juridisch

MAES MOBILITY CARD ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u alle voorwaarden van de MAES Mobility Card en haar dienstverleners.

Algemene voorwaarden MAES Prepaid Mobility Card België

PREPAID ZAKELIJKE DEBETKAART

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) en de bepalingen van de Bijlage (“Bijlage”) met betrekking tot het gebruik van de prepaidkaart uitgegeven door Transact Payments Malta Limited (gezamenlijk de “Overeenkomst”) vormen een bindende overeenkomst tussen U en Transact Payments Malta Limited. ”

U” en “Uw” betekent de “Contracthouder” van de Kaart en, indien van toepassing, de Kaartgebruiker namens de Contracthouder. “Wij”, “Onze” of “Ons” betekent Transact Payments Malta Limited, een bedrijf opgericht in Malta en gevestigd te Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, met bedrijfsregistratienummer 91879 en geautoriseerd door de Malta Financial Services Authority als elektronisch geldinstelling (“TPML”) of programmamanager namens Ons.

U wordt gevraagd om Uw aanvaarding van deze Overeenkomst te bevestigen wanneer U Kaarten aanvraagt via het Bedrijfsaccountplatform. Als U weigert deze Overeenkomst te accepteren, kunnen Wij Uw bestelling voor Kaarten niet in behandeling nemen. De Overeenkomst wordt beheerst door de van kracht zijnde Voorwaarden en de Bijlage zoals weergegeven op de Website en het Bedrijfsaccountplatform.
Lees de Voorwaarden en de Bijlage zorgvuldig door en bewaar een exemplaar voor toekomstig gebruik.

 1. Definities en InterpretatieBedrijfsaccountplatform betekent het XXImo online platform waar Kaarten kunnen worden besteld en geld kan worden geladen voor gebruik door de Kaartgebruikers. Het gebruik van het Bedrijfsaccountplatform wordt geregeld door een overeenkomst tussen de Contracthouder en Cobrand.Beveiligingsdetails betekent bepaalde informatie, waaronder persoonlijke informatie, die door U namens de Kaartgebruiker wordt verstrekt bij het aanvragen van de Kaart en waarvan U Ons van tijd tot tijd op de hoogte stelt.

  Cobrand betekent Etablissementen J. Maes Zonen nv (MAES), opgericht en geregistreerd in België met bedrijfsregistratienummer 0429995654 en met maatschappelijke zetel te Reedonk 12, 2880 Bornem, België.

  Contracthouder betekent U, de bedrijfsentiteit die, krachtens zijn Bedrijfsaccountplatform-overeenkomst, eigenaar is van het beschikbare geld dat door de Kaartgebruiker kan worden gebruikt en aan wie de Kaarten worden uitgegeven.

  Faillissementsgebeurtenis: treedt op met betrekking tot een partij in het geval dat
  a) die partij het besluit neemt tot, of een rechtbank opdracht geeft tot liquidatie van die partij (behalve met het oog op een bonafide, solvabele reconstructie of fusie);
  b) een opdracht wordt gegeven voor de benoeming van een bewindvoerder met betrekking tot die partij of een curator, administratief bewindvoerder of manager wordt aangesteld over het geheel of een deel van het vermogen of de onderneming van die partij;
  c) de partij haar schulden niet kan betalen in de zin van enige faillissementswet;
  d) er met betrekking tot die partij een vrijwillige regeling wordt voorgesteld onder enige faillissementswetgeving; of
  e) elke andere omstandigheid die zich voordoet en die gelijkstaat aan (a) tot (d) hierboven volgens de wetgeving en gerelateerde jurisprudentie en praktijk zoals die van toepassing zijn op die partij (waarbij (a) tot (d) hierboven om welke reden dan ook niet van toepassing zijn op die partij ).

  Gedenomineerde valuta heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de Bijlage.
  IDTFS is IDT Financial Services Limited, handelend als Agenten van TPL. IDT Financial Services Limited, een bedrijf opgericht in Gibraltar en gevestigd te 57-63 Line Wall Road, Gibraltar, en handelend als een Bank, gereguleerd door de Gibraltar Financial Services Commission

  IVR betekent de interactieve spraakherkenningsserver waarmee de Kaartgebruiker bepaalde Transacties met de Kaart kan uitvoeren, zoals het opvragen van actuele saldo-informatie, het blokkeren en deblokkeren van de Kaart, de Kaart verloren of gestolen melden, en hulp zoeken bij eventuele vragen in verband met de werking van de Kaart of het beschikbare geld. Waar IVR beschikbaar is, kan deze worden geopend met behulp van het nummer dat is aangegeven in de Bijlage.

  Kaart betekent elke plastic of virtuele, oplaadbare of niet-oplaadbare voorafbetaalde kaart, zoals uiteengezet in de Bijlage, die door Ons aan U is uitgegeven op grond van een licentie van het Kaartsysteem, geladen in de gedenomineerde valuta. Verwijzingen naar de Kaart omvatten alle Kaartgegevens, Beveiligingsgegevens en Pincodes. Virtuele herlaadbare en virtuele niet-herlaadbare prepaidkaarten mogen geen Pincodes bevatten.

  Kaartregeling heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Bijlage.

  Kaartdiensten betekent alle diensten die door Ons of Onze externe dienstverleners worden geleverd in verband met een Kaart.

  Kaartgebruiker betekent een persoon aan wie een Kaart wordt verstrekt en die door U op geldige wijze is gemachtigd om geld dat op een kaart is geladen te gebruiken en aan te wenden in overeenstemming met deze Overeenkomst en namens U. De huidige wetgeving van de Bank of India verbiedt het verstrekken van Kaarten aan inwoners van India.

  Klantenservice betekent de afdeling die verantwoordelijk is voor het bieden van klantenondersteuning voor de Kaart, zoals nader aangegeven in de Bijlage.

  Persoonsgegevens betekent alle geregistreerde persoonlijke identiteitsgegevens met betrekking tot het gebruik van de Kaart en de online account, inclusief (maar niet beperkt tot) naam, geboortedatum, thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer (vast en/of mobiel) van een persoon. Volledige details van de persoonsgegevens die We verwerken, worden uiteengezet in ons privacybeleid.

  Pin of Pincode betekent het persoonlijke identificatienummer dat wordt verstrekt aan de Kaartgebruiker en kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde Kaartdiensten.

  Programmamanager betekent XXImo Holding BV opgericht en geregistreerd in Nederland, met ondernemingsnummer 27264588, en statutair gevestigd te Stadsplateau 11, 3521 AZ Utrecht, Nederland.

  Regelgevende Autoriteit betekent, zoals de context vereist, elke Programma en/of elke toezichthouder of instantie die jurisdictie heeft over de uitgevende instelling of programmamanager met betrekking tot uitgifte, marketing, verkoop, autorisatie of gebruik van de Kaarten, programma(‘s) of diensten die krachtens deze Overeenkomst worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot de Malta Financial Services Authority.

  SMS-dienst betekent een optionele dienst die door de Kaartgebruiker wordt gebruikt om via een sms-bericht bepaalde bewerkingen uit te voeren (inclusief activering, het bekijken van het beschikbare saldo, het blokkeren en deblokkeren van een Kaart). Indien beschikbaar is de sms-dienst toegankelijk via het nummer vermeld in de Bijlage.

  Toepasselijk recht betekent toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetgeving van de rechtsgebieden waarin de Kaart wordt verstrekt en het Programma wordt uitgevoerd), statuut, wettelijk instrument, handeling, regelgeving, regel, bevel, toezichthoudende richtlijnen, beleid, instructie of vereiste bepaald door de betreffende Regelgevende Autoriteit, of interpretatie uitgevaardigd of gepubliceerd door een Regelgevende Autoriteit, een bevel uitgevaardigd door een rechtbank die jurisdictie heeft over een partij, of een toepasselijke regel of vereiste krachtens een Kaartregeling met betrekking tot uitgifte, verkoop, autorisatie of gebruik van de Kaart en/of diensten die moeten worden verleend in het kader van deze Overeenkomst of een andere regel die TPML van tijd tot tijd geldig acht.

  Transactie betekent Uw gebruik van de Kaart om (i) een betaling uit te voeren of via internet, per telefoon of postorder goederen of diensten van een handelaar te kopen, of (ii) contant geld op te nemen bij een geldautomaat of bank, indien toegestaan.

  Website betekent de in de Bijlage aangegeven website, waarbij Kaartgebruikers bepaalde handelingen in verband met hun Kaart kunnen uitvoeren zoals activering, het bekijken van Transacties, het bekijken van hetkst zoals vermeld in het document ‘Prepaid Corporate Owned Funds Card – Terms and Conditions of Use’ leidend. Pagina 3 van 12

  saldo, het blokkeren en deblokkeren van de Kaart, en het indienen van vragen bij Klantenservice in verband met het gebruik van de Kaart of de beschikbare middelen.

  Werkdag betekent maandag tot vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur CET, met uitzondering van nationale feestdagen op Malta.

  XXImo betekent de lokale entiteit van Program Manager, welke door Program Manager is aangesteld als agent waarmee de Contracthouder een Bedrijfsaccountplatform-overeenkomst sluit.

 2. Doel van de Kaart
  1. De Kaart, plastic of virtueel, oplaadbaar of voor eenmalig gebruik, is een prepaidkaart met onmiddellijke afschrijving van vooraf geladen geldmiddelen en systematische autorisatie. De Kaart geeft Kaartgebruikers toegang tot geld dat eerder door de Contracthouder via het Bedrijfsaccountplatform op de Kaart is geladen. De Kaart is geen creditcard en al het gebruik is beperkt tot het vooraf geladen bedrag op de Kaart en alle andere limieten waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen.
  2. De Kaart wordt door Ons uitgegeven op verzoek van de Contracthouder en na aanvaarding van dat verzoek aan Ons via het Bedrijfsaccountplatform. Plastic Kaarten worden rechtstreeks naar U of de Kaartgebruikers gestuurd (zoals door U aangegeven) volgens het adres dat is opgegeven op het Kaartbestellingsverzoek dat is ingevuld op het Bedrijfsaccountplatform.
  3. De Kaart kan overal ter wereld worden gebruikt waar u het symbool voor het Kaartprogramma online ziet staan, en voor plastic Kaarten ook bij handelaars (onderworpen aan lokale wet- en regelgeving in het land van gebruik), op voorwaarde dat er voldoende saldo op de kaart beschikbaar is voor de transactie, inclusief eventuele toepasselijke kosten (onderworpen aan lokale wet- en regelgeving in het land van gebruik). De Kaart mag niet worden gebruikt voor gokken, kansspelen of illegale doeleinden. Verder is het mogelijk dat bepaalde transacties geblokkeerd zijn.
  4. De Kaart blijft te allen tijde Ons eigendom en moet op Ons verzoek aan Ons worden teruggestuurd of vernietigd. Het gebruik van de Kaart is persoonlijk voor U en de Kaartgebruikers. U kunt Uw rechten onder deze Overeenkomst niet overdragen en het is de Kaartgebruiker ten strengste verboden om de Kaart over te dragen of af te geven aan een derde partij of om een derde partij de Kaart te laten gebruiken. De toestemming voor U en/of de Kaartgebruikers om de Kaart te gebruiken, kan te allen tijde worden ingetrokken in overeenstemming met artikel 10 hieronder.
  5. De Contracthouder is aansprakelijk voor alle handelingen en nalatigheden van Kaartgebruikers in het kader van de activiteiten voorzien in deze Overeenkomst. De Contracthouder garandeert, verklaart en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle Kaartgebruikers op de hoogte worden gebracht van de inhoud van deze Overeenkomst en de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Kaart begrijpen.
  6. Er is aan U geen rente verschuldigd over het saldo van de Kaart en het saldo wordt niet aan Ons in bewaring gegeven.
 3. Gebruik van de Kaart
  1. Activering en algemeen gebruik van de Kaart
   1. De Kaart kan niet worden gebruikt tenzij deze binnen de aangegeven tijd door de Kaartgebruiker is geactiveerd. Bij elke plastic Kaart wordt een activeringsprocedure meegeleverd. U moet bekend zijn met en zich ervan vergewissen dat de Kaartgebruikers bekend zijn met de vereiste stappen om de plastic Kaart te activeren en deze stappen opvolgen; daarnaast moeten de instructies worden gevolgd. U mag de Kaart alleen aan de Kaartgebruiker verstrekken en U bent ervoor verantwoordelijk dat elke Kaartgebruiker deze Overeenkomst naleeft, indien van toepassing.
   2. De Kaart is alleen voor gebruik door de Kaartgebruiker en vervalt op de datum vermeld op de voorkant van de Kaart. De Kaart kan niet worden gebruikt nadat deze vervallen is.
   3. Het bedrag van elke Transactie en eventuele bijbehorende kosten worden van het saldo van de Kaart afgeschreven.
   4. Bij gebruik van de kaart bij bepaalde handelaren, waaronder hotels, restaurants en benzinestations, kan de handelaar een extra bedrag inhouden om fooien te dekken, waardoor het beschikbare saldo op de Kaart tijdelijk wordt verlaagd.
   5. Wij raden af om de Kaart te gebruiken als: (i) een betalingsgarantie, bijvoorbeeld als aanbetaling voor hotels of autohuur, aangezien handelaars zoals deze de uiteindelijke rekening kunnen schatten en dit bedrag daardoor tijdelijk niet beschikbaar zal zijn om in te zien of te besteden, of als (ii) een regeling voor periodieke facturering aangezien eventuele afschrijvingen als gevolg van dergelijke regelingen worden geacht door U te zijn geautoriseerd.
   6. U stemt ermee in een creditering op de Kaart te accepteren als een Kaartgebruiker om welke reden dan ook recht heeft op terugbetaling van goederen of diensten die met de Kaart zijn gekocht.
   7. Wij zijn niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geldautomaten en betaalautomaten (“POS”) de plastic Kaart accepteren.
   8. Strikt voor plastic Kaarten geldt dat bepaalde betaalautomaten, met name die in roerende goederen zoals treinen en schepen, en bepaalde statische betaalautomaten zoals op parkeerterreinen en tolwegen, niet in realtime verbonden zijn met het goedkeuringsnetwerk van het Kaartprogramma, waardoor deze mogelijk geen prepaidkaarten kunnen accepteren. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk indien Kaartgebruikers hun kaarten niet in dergelijke betaal- of geldautomaten kunnen gebruiken.
   9. U moet alle wet- en regelgeving met betrekking tot de kaart in het land van aankoop en/of gebruik naleven (inclusief eventuele deviezencontroles).
  2. Beschikbare middelen
   1. De Kaartgebruiker dient te controleren of er voldoende saldo op de Kaart beschikbaar is voordat hij een Transactie probeert uit te voeren om teleurstelling of verlegenheid te voorkomen als de Kaart wordt geweigerd.
   2. Als er onvoldoende saldo op de Kaart staat om een Transactie te betalen, kan de Kaart worden geweigerd of kan de winkelier de betaling van het saldo op een andere manier toestaan.
   3. De Kaart kan alleen worden gebruikt als er een positief saldo op staat.
   4. Strikt voor plastic kaarten geldt dat betalingen op sommige machines, zoals automatische brandstofautomaten, een voorafgaande autorisatie genereren waarbij een bedrag wordt gereserveerd dat mogelijk hoger is dan de gevraagde betaling. In dit geval kan het verzoek om voorafgaande autorisatie van het grotere bedrag leiden tot weigering van de transactie en de bijbehorende betaling. Voor diensten die door deze machines worden aangeboden, dienen Kaartgebruikers ervoor te zorgen dat de kaart voldoende saldo heeft om het bedrag te dekken dat vereist is voor de voorafgaande autorisatie.
   5. De Kaartgebruiker kan het saldo van niet-bestede bedragen op de Kaart op elk moment vóór de vervaldatum inwisselen of besteden. Na het vervallen van de Kaart kunnen niet-bestede bedragen alleen worden ingewisseld door de Contracthouder.
   6. De Kaartgebruiker kan via de Website bepaalde informatie over de Kaart en recente Transacties verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice (vierentwintig (24) uur per dag bereikbaar, beantwoord door een IVR en vervolgens indien nodig door een operator).
  3. Tijdelijke blokkering van de Kaart
   1. De Kaartgebruiker en/of Contracthouder kan contact opnemen met Klantenservice met het verzoek om de Kaart tijdelijk te blokkeren.
   2. U en/of de Kaartgebruiker kunnen te allen tijde verzoeken om de Kaart te deblokkeren via het Bedrijfsaccountplatform of de Website (indien van toepassing), door contact op te nemen met de IVR of per sms met de informatie en volgens de procedures die zijn uiteengezet in de Bijlage.
   3. Het aanvragen van een tijdelijke blokkering van een Kaart voldoet niet aan de verplichting van de Kaartgebruiker of de Contracthouder om Ons op de hoogte te brengen van vermoedelijk of feitelijk verlies, diefstal, misbruik of frauduleus gebruik van de Kaart of de daarmee verband houdende gegevens.
   4. Indien Wij een kaart blokkeren of opschorten, zullen Wij U en/of de Kaartgebruiker per e-mail en/of sms-bericht informeren, indien mogelijk voorafgaand aan het blokkeren of opschorten van de Kaart, en uiterlijk onmiddellijk daarna, tenzij Wij redelijkerwijs van mening zijn dat het verstrekken van dergelijke informatie een veiligheidsrisico zou vormen, of het Ons op grond van enige toepasselijke wet niet is toegestaan dergelijke informatie te verstrekken. De Kaartgebruiker en/of Kaarthouder kan te allen tijde verzoeken om de blokkering van hun Kaart op te heffen door contact op te nemen met Klantenservice via de contactgegevens die in de Bijlage zijn vermeld, maar de beslissing om de Kaart te deblokkeren of de levering van onze diensten te hervatten is uitsluitend te Onzer keuze.
  4. Opnieuw opladen.
   Het opnieuw laden van de Kaart kan worden toegestaan, indien van toepassing, zoals uiteengezet in de Bijlage.
  5. Verlenging van de Kaart:
   Eventuele verlenging van de Kaart, indien van toepassing, is onderworpen aan de bepalingen vermeld in de Bijlage.
  6. Terugbetaling:
   Goederen of diensten die met de Kaart zijn betaald, kunnen niet door een detailhandelaar worden terugbetaald, tenzij er door die winkelier een eerdere Transactie van de Kaart is afgeschreven van een gelijk of hoger bedrag dan de gevraagde terugbetaling. Als de Kaartgebruiker en de winkelier een terugbetaling overeenkomen, kan de winkelier de terugbetaling verwerken via een betaalautomaat. Bedragen die als terugbetaling op de Kaart zijn bijgeschreven, zijn uiterlijk 3 (drie) dagen na ontvangst van de opdracht tot terugbetaling beschikbaar. Als een bedrag op de Kaart wordt bijgeschreven dat niet overeenkomt met een terugbetaling, behouden wij ons het recht voor om kosten te reken voor het laden van de Kaart, zoals uiteengezet in de Bijlage, en/of, naar ons oordeel, de Overeenkomst te beëindigen.
 4. Kaartlimieten en -kosten
  1. Kaartkosten en -limieten worden in de Bijlage omschreven en zijn op de Kaart van toepassing.
  2. Op de kaart kunnen opname- en/of transactielimieten van toepassing zijn, zoals beschreven in de Bijlage.
  3. Wanneer de kosten zijn gekoppeld aan een Transactie die het resultaat is van een gerelateerde dienst zonder gebruik van de Kaart, wordt deze uitgevoerd op voorwaarde dat er voldoende saldo op de Kaart staat om het bedrag van de Transactie en de bijbehorende kosten te dekken, en worden bijbehorende kosten afzonderlijk afgeschreven van het saldo van de Kaart.
  4. Steeds wanneer de Kaartgebruiker de Kaart gebruikt, wordt de waarde van de Transactie plus eventuele toepasselijke kosten van de Kaart afgeschreven. Als de waarde van de Transactie plus eventuele toepasselijke kosten hoger is dan het saldo op de Kaart, wordt de Transactie geweigerd en worden de toepasselijke kosten op de Kaart in rekening gebracht in overeenstemming met de bepalingen in de Bijlage. Deze kosten zijn nooit hoger dan het bedrag van de betalingsopdracht.
 5. Beveiliging van de Kaart
  1. Kaartgebruikers moeten zodra zij de plastic Kaart hebben ontvangen hun handtekening op de achterkant zetten.
  2. U dient de Kaart als contant geld te behandelen. Bij verlies of diefstal kunt u een deel van of al uw geld op uw Kaart verliezen, net als wanneer u contant geld bent kwijtgeraakt.
  3. U moet de kaart, beveiligingsgegevens en Pincode (indien van toepassing) veilig bewaren door passende maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, het volgende:
   1. i. laat nooit iemand anders de kaart gebruiken en deel nooit de Pincode of beveiligingsgegevens met anderen;
   2. ii. bewaar de Pincode niet bij de Kaart of op een plek waar anderen er toegang toe hebben;
   3. iii. knoei nooit met een magnetische strip of geïntegreerde schakeling op de Kaart;
   4. iv. volg alle redelijke instructies die Wij geven over het veilig en beveiligd houden van de Kaart en de Pincode op;
   5. v. gebruik alleen beveiligde internetsites voor digitale Kaarttransacties;
   6. vi. kies voor het online beheren van de Kaartrekening sterke wachtwoorden met een combinatie van alfanumerieke tekens;
   7. vii. controleer geldautomaten vóór gebruik op tekenen van manipulatie, b.v. valse fronten;
   8. viii. vernietig persoonlijke informatie of beveiligingsgegevens met betrekking tot de Kaart die door een identiteitsdief kunnen worden gebruikt; en
   9. ix. meld diefstal van beveiligingsgegevens met betrekking tot de Kaart aan relevante organisaties om hen te waarschuwen voor mogelijke pogingen om identiteitsfraude in Uw naam te plegen.
  4. U hoeft nooit Uw Pincode telefonisch of via internet op te geven om te betalen voor goederen of diensten of om een Transactie uit te voeren. Als iemand U vraagt om uw Pincode te geven, moet u dit weigeren en melden aan de Klantenservice.
  5. De Pincode kan ongeldig worden gemaakt als er drie (3) keer een onjuiste pincode wordt ingevoerd bij geldautomaten en/of betaalautomaten. Als de Pincode ongeldig is gemaakt, ga dan naar de Website of neem contact op met de klantenservice om de Pincode opnieuw te activeren. Er kan een vertraging van vierentwintig (24) uur optreden bij het opnieuw activeren van Uw Pincode.
  6. U verklaart, garandeert en verbindt zich er jegens Ons toe dat de Transacties die de Kaartgebruiker met de Kaart uitvoert niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet en dat U en de Kaartgebruiker te allen tijde alle toepasselijke wetten zullen naleven met betrekking tot de uitvoering van Uw verplichtingen uit deze Overeenkomst.
  7. De Kaartgebruiker krijgt een ontvangstbewijs voor elke Transactie die met de Kaart wordt uitgevoerd. De Kaartgebruiker moet deze ontvangstbewijzen bewaren ten bewijze van de Transacties.
  8. Kaartgebruikers zullen in geen geval hun actieve en/of geladen Kaart per post of op enige andere onveilige manier naar Ons of een derde partij sturen.
  9. Via het internet verstuurde informatie is mogelijk niet volledig veilig. Het internet en de online systemen worden niet beheerd door Ons en zijn niet Ons eigendom. We kunnen dan ook niet garanderen dat ze te allen tijde veilig zijn en functioneren en Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbeschikbaarheid of onderbreking.
 6. Autoriseren van Transacties
  1. U moet voor elke Transactie Uw toestemming geven zodat We kunnen controleren of deze echt is door, indien van toepassing, a) uw Pincode of een andere persoonlijke beveiligingscode te gebruiken; b) ondertekening van een verkoopbon; c) het verstrekken van de Kaartgegevens en/of andere persoonsgegevens met betrekking tot U en/of Uw Kaart. Zodra u een dergelijke toestemming heeft gegeven voor de Transactie, wordt deze geacht te zijn geautoriseerd.
  2. Transactieopdrachten ontvangen op een Werkdag na 16.00 uur worden geacht te zijn ontvangen op de volgende Werkdag.
  3. Zodra een Transactie door U is geautoriseerd, kan deze niet worden herroepen en het tijdstip van ontvangst van een Transactieopdracht is het moment van ontvangst door Ons.
  4. Uw gebruik van of toegang tot de Kaart kan af en toe worden onderbroken, bijvoorbeeld als we onderhoud moeten plegen aan onze systemen of websites. Neem contact op met de Klantenservice om ons op de hoogte te stellen van eventuele problemen die U ondervindt bij het gebruik van Uw Kaart of Account; Wij zullen dan proberen deze zo snel mogelijk op te lossen.
 7. Verlies, diefstal en misbruik van kaarten
  1. Als U de Kaart verliest of deze wordt gestolen of misbruikt of waarschijnlijk zal worden misbruikt door een derde, of als U of de Kaartgebruiker vermoedt dat iemand anders de bijbehorende Pincode of beveiligingsgegevens kent of een onbevoegde Transactie heeft uitgevoerd, moet U de Kaart niet langer gebruiken en Klantenservice zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van dergelijk verlies, diefstal, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de Kaart. De Kaart zal dan na Uw kennisgeving aan Ons in overeenstemming met dit artikel worden opgeschort om verdere verliezen te voorkomen.
  2. We kunnen een Kaart ook met of zonder kennisgeving opschorten als We vermoeden dat de Kaart, Pincode of andere Kaartgerelateerde beveiligingsgegevens zijn of waarschijnlijk zullen worden misbruikt, als Transacties als verdacht worden beschouwd en/of worden geïdentificeerd als frauduleus, als We reden hebben om aan te nemen dat U een belangrijke voorwaarde van deze Voorwaarden heeft overtreden of dat U herhaaldelijk een voorwaarde of bepaling hebt overtreden en deze niet hebt verholpen, of als We een onwettig gebruik van de Kaart vermoeden.
  3. U en/of de Kaartgebruiker moeten de details van het verlies, de diefstal of het misbruik schriftelijk aan Ons bevestigen.
  4. U en/of de Kaartgebruiker kan worden gevraagd om Ons, Onze agenten of de politie bij te staan als de Kaart wordt gestolen of We vermoeden dat de Kaart wordt misbruikt.
  5. Vervangende Kaarten worden verzonden naar het meest recente adres dat u hebt opgegeven en hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht zoals uiteengezet in de Bijlage.
  6. Als een gerapporteerde verloren Kaart later wordt gevonden, mag deze niet worden gebruikt, tenzij U eerst contact opneemt met de Klantenservice en goedkeuring krijgt.
 8. Onze aansprakelijkheid jegens u
  1. Wij zijn niet aansprakelijk jegens U met betrekking tot enige schade die U of de Kaartgebruiker kan lijden in verband met of voortvloeiend uit de Kaart, behalve wanneer dergelijke schade te wijten is aan een schending door Ons van deze Overeenkomst of aan Onze nalatigheid. Bovendien zijn Wij niet aansprakelijk voor geschillen over de kwaliteit van goederen of diensten die zijn gekocht bij een handelaar die een Kaart heeft geaccepteerd of voor eventuele extra kosten die in rekening worden gebracht door de exploitant van betaal- of geldautomaten (bijv. wanneer U dynamische valutaconversie wordt aangeboden bij een verkooppunt). In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van: (i) storingen als gevolg van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle; (ii) systeemstoringen of arbeidsgeschillen buiten onze controle; (iii) het feit dat geldautomaten of winkels de kaart weigeren of niet kunnen accepteren; (iv) de manier waarop een eventuele weigering om de Kaart te accepteren aan U wordt meegedeeld; (v) enige overtreding door U van valutawetten; (vi) het door Ons nemen van maatregelen die vereist zijn door een overheids-, federale of staatswet of regelgeving of een gerechtelijk bevel; of (vii) iets dat elders in deze Overeenkomst specifiek is uitgesloten of beperkt.
  2. Tenzij anders vereist door de wet, zijn Wij niet aansprakelijk voor enig direct of indirect verlies of schade die U lijdt als gevolg van Uw gehele of gedeeltelijke gebruik of onvermogen om Uw Kaart te gebruiken, of het gebruik van Uw Kaart door een derde partij (inclusief frauduleuze of onbevoegde Transacties en daaropvolgende niet-succesvolle terugboekingen).
  3. U stemt ermee in om ons te vrijwaren tegen alle acties, vorderingen, kosten, schade, eisen, uitgaven, aansprakelijkheden, verliezen en procedures die Wij direct of indirect maken of die tegen Ons worden aangespannen als U frauduleus hebt gehandeld, nalatig bent geweest of misbruikt hebt gemaakt van de Kaart of een van de services die Wij U leveren.
  4. De uitsluitingen en beperkingen als hierboven in dit lid vermeld, strekken zich ook uit tot de aansprakelijkheid van Onze gelieerde ondernemingen, zoals de Programma’s, en andere leveranciers, aannemers, distributeurs en elk van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen (indien van toepassing) die jegens U kan ontstaan in verband met deze Overeenkomst. In alle opzichten van de wet verschijnen We hier ook als agenten voor onze gelieerde ondernemingen, zoals de Programma’s, en andere leveranciers, aannemers, distributeurs en elk van hun respectievelijke gelieerde ondernemingen (indien van toepassing), beperkt tot het doel van dit artikel.
 9. Beëindiging van deze overeenkomst
  1. Deze overeenkomst blijft van kracht tot de beëindiging van Uw Bedrijfsaccountplatform-overeenkomst met XXImo of tenzij anderszins beëindigd in overeenstemming met dit artikel 9 of artikel 10 en 13.3.
  2. De Overeenkomst kan op elk moment door de Contracthouder worden beëindigd door 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving aan de Klantenservice te sturen. De Overeenkomst kan eveneens door Ons worden beëindigd door U 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving te sturen.
  3. Er kunnen annuleringskosten worden afgetrokken van het beschikbare saldo op de Kaart in overeenstemming met de Bijlage.
  4. Tijdens deze opzeggingsperiode van 30 dagen moet u al het geld dat nog op de Kaart staat ofwel uitgeven ofwel afkopen in overeenstemming met artikel 9.6.
  5. Als uw plastic Kaart eenmaal is verlopen of als deze wordt gevonden nadat u hem als verloren of gestolen hebt opgegeven, moet u hem vernietigen door de magnetische strip in tweeën te knippen.
  6. In overeenstemming met artikel 3.2.5 zullen alle resterende tegoeden die na het verstrijken nog op de Kaart staan, na beëindiging door XXImo van de Kaart worden gehaald, na aftrek van kosten in overeenstemming met de Bijlage, in overeenstemming met de procedure uiteengezet in de algemene voorwaarden van het Bedrijfsaccountplatform.
  7. Als U om terugbetaling verzoekt van het geld dat op een Kaart staat, brengen Wij U mogelijk een afkoopvergoeding in rekening, in overeenstemming met de Bijlage.
 10. Redenen voor beëindiging
  1. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken de Overeenkomst te beëindigen, het gebruik van de Kaart te blokkeren of op te schorten, de functionaliteit ervan te beperken en/of teruggave van de Kaart te eisen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet: i. De plastic Kaart is niet binnen de aangegeven activeringstijd geactiveerd; ii. Indien Wij redelijkerwijs vermoeden dat de veiligheid van de Kaart op enigerlei wijze in gevaar is gebracht;一 iii. De Kaart heeft meer dan 3 opeenvolgende maanden een nul- of negatief saldo;一 iv. Indien Wij verplicht zijn om dit te doen onder de Toepasselijke Wetgeving of wanneer We van mening zijn dat voortgezet gebruik van de Kaart mogelijk in strijd is met de Toepasselijke Wetgeving;一 v. In het geval dat U, de Kaartgebruiker of een derde partij zich bezighoudt met daadwerkelijke of een poging tot frauduleuze activiteiten of Wij redelijkerwijs vermoeden dat U of de Kaartgebruiker zich hieraan schuldig hebt gemaakt;一 vi. Indien Wij van mening zijn dat Onze reputatie kan worden geschaad als U de Kaart blijft gebruiken;一 vii. Indien Wij van mening zijn dat Uw gebruik van de Kaart schade kan toebrengen aan onze systemen;一 viii. Indien U verzuimt de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als uitgever van e-geld en om deze Overeenkomst na te komen;一 ix. Indien u verzuimt ons de informatie te geven die Wij nodig hebben of Wij van mening zijn dat de informatie die U ons hebt verstrekt onjuist of vals is;一 x. Indien U Uw Account gedurende 3 (drie) jaar niet hebt geopend;一 xi. Indien Wij uw Transacties niet kunnen verwerken vanwege de acties van derden;一 xii. Indien U deze Overeenkomst hebt geschonden;一 xiii. In geval van niet-betaling van enige jaarlijkse of andere toepasselijke vergoedingen, zoals uiteengezet in de Bijlage; of一 xiv. Indien er sprake is van een faillissementsgebeurtenis of U Uw bedrijf staakt of dreigt te staken.
  2. Conform artikel 3.3 zullen We de blokkering van de Kaart zo snel mogelijk opheffen nadat We redelijkerwijs hebben vastgesteld dat de redenen voor het blokkeren of opschorten niet langer bestaan. Als de omstandigheden voor het blokkeren of opschorten van de Kaart 1 maand aanhouden, kunnen We in plaats daarvan de Overeenkomst beëindigen.
  3. Beëindiging of afloop van de Overeenkomst, op welke manier dan ook veroorzaakt, doet geen afbreuk aan de verplichtingen of rechten van een van de partijen die kunnen worden verworven voorafgaand aan de beëindiging of afloop en heeft geen invloed op enige bepaling van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om in werking te treden op, of van kracht te blijven na een dergelijke beëindiging of afloop.
  4. De Contracthouder is ervoor verantwoordelijk dat alle Kaartgebruikers op de hoogte worden gesteld van beëindiging van de Overeenkomst.
 11. Sancties
  1. Naast acties die een schending van de bepalingen van deze Overeenkomst vormen, kan elk illegaal of frauduleus gebruik van de Kaart door of met medeweten van U of de Kaartgebruiker worden gemeld aan de politie of een andere relevante regelgevende instantie.
  2. U bent jegens Ons aansprakelijk voor alle schade, vergoedingen en andere kosten die door Ons zijn gemaakt in verband met het terugvorderen, annuleren of terugdraaien van Transacties die het gevolg zijn van het misbruik van de Kaart door U of de Kaartgebruiker of wanneer U een belangrijke bepaling overtreedt of enige bepaling van deze Overeenkomst herhaaldelijk overtreedt en dit niet verhelpt.
 12. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
  1. TPML, IDTFS en XXImo zijn de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken van uw Persoonsgegevens die verband houden met de aanvraag en het gebruik van deze Kaart en zullen voor uitvoering van het Kaartprogramma bepaalde informatie verzamelen over de koper en de gebruikers van de Kaart. Uw verstrekking van Uw Persoonsgegevens en Onze verwerking van die gegevens is voor ieder van Ons noodzakelijk om Onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Soms kan verwerking nodig zijn zodat Wij op Uw verzoek bepaalde stappen kunnen ondernemen voordat we deze Overeenkomst aangaan. Als U de door Ons gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, zullen we stappen ondernemen om deze Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 10.1 (vi) hierboven.
  2. We beheren en beschermen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor volledige en uitgebreide informatie over wanneer en waarom We persoonlijke informatie over U verzamelen, hoe We deze gebruiken en de voorwaarden waaronder We deze openbaar maken, verwijzen wij U naar Ons privacybeleid (dat U hier en hier kunt vinden), zoals dat aan U is verstrekt op het moment dat we Uw persoonsgegevens verzamelen.
 13. Wijzigingen van de Overeenkomst
  1. We kunnen deze Overeenkomst naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen.
  2. We zullen u 15 (vijftien) dagen van tevoren per post of e-mail op de hoogte stellen voordat we de wijziging aanbrengen, tenzij de wijziging eerder moet worden geïmplementeerd door toepasselijke wet- of regelgeving of bepaling van het Kaartprogramma, of als deze betrekking heeft op een wijziging in de wisselkoers. De versie van deze Overeenkomst die op elk moment op de Website en het Bedrijfsaccountplatform wordt weergegeven, vormt de bindende versie en treedt in de plaats van vorige versies. U moet de Website en het Bedrijfsaccountplatform regelmatig controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
  3. Als u niet akkoord gaat met de wijziging, dient U de Overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst te beëindigen. Als U dit niet doet, gaan We ervan uit dat U akkoord gaat met de wijziging en zal deze na het verstrijken van de aanzegtermijn worden geïmplementeerd.
 14. Garantie
  1. Kaart die als defect zijn gemeld, worden te allen tijde door Ons vervangen. Het defecte product moet in die defecte staat per aangetekende post aan Ons worden geretourneerd. De verzendkosten worden vergoed door ze toe te voegen aan Uw beschikbare middelen als het product na inspectie door Onze technici defect blijkt te zijn.
  2. Als Onze inspectie van een geretourneerde kaart die door U of de Kaartgebruiker als defect is gemeld, aantoont dat dit onjuist is, wordt de Kaart aan U of de Kaartgebruiker geretourneerd en kunnen Wij administratiekosten in rekening brengen, die in overeenstemming met de Bijlage in mindering worden gebracht op het saldo op de Kaart.
 15. Uitzonderingen
  1. Bovenstaande garantie is niet van toepassing als:
   • de kaart wordt gebruikt op een manier die een belangrijke voorwaarde schendt of herhaaldelijk een voorwaarde van deze Overeenkomst schendt; of
   • u niet de nodige zorgvuldigheid hebt betracht bij het bewaren en/of het onderhoud van de kaart (onder meer door vermijden van langdurige blootstelling aan direct zonlicht, blootstelling aan water of hoge luchtvochtigheid en herhaald contact met metalen voorwerpen zoals sleutels).
 16. Algemeen
  1. Niets in deze overeenkomst verleent aan derden enig voordeel of het recht om deze Overeenkomst af te dwingen.
  2. We kunnen al onze rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een andere persoon of bedrijf toewijzen, op voorwaarde dat een dergelijke partij de verplichtingen jegens U krachtens deze Overeenkomst voortzet.
  3. We kunnen per brief of e-mail contact met u opnemen met behulp van de contactgegevens die u opgeeft op het Bedrijfsaccountplatform.
 17. Klachten
  1. Het Kaartprogramma wordt beheerd door XXImo. Als u contact met ons wilt opnemen of een klacht wilt indienen over een aspect van onze dienstverlening, neem dan contact op met de Klantenservice.
  2. Als u een reactie hebt ontvangen van ons Klantenserviceteam en u niet tevreden bent met het resultaat, kunt U Uw klacht doorverwijzen naar de klachtenafdeling van Transact Payments Malta Limited op [email protected].
  3. We zullen er alles aan doen om een oplossing voor Uw klacht te vinden. Als We Uw probleem niet naar tevredenheid kunnen oplossen, zullen We de reden voor onze beslissing toelichten.
  4. Als Wij Uw probleem onverhoopt niet kunnen oplossen, hebt U het recht om Uw klacht voor te leggen aan de arbiter voor financiële diensten op het volgende adres: Office of the Arbiter for Financial Services, 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta (Telefoonnr. +356 21249245, Website: https://financialarbiter.org.mt).
 18. Toepasselijke wetgeving, jurisdictie en taal
  1. Deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Malta.
  2. De Engelstalige versie van deze Overeenkomst en van alle mededelingen en Website-inhoud heeft voorrang op eventuele andere taalversies die we van tijd tot tijd publiceren.
 19. De uitgever en dienstverlener van de Kaart
  1. Uw Kaart is een elektronisch geldproduct uitgegeven door Transact Payments Malta Limited op grond van de licentie van het Kaartsysteem.
  2. XXImo beheert en onderhoudt de Kaart namens Ons en kan U helpen als U vragen hebt.
 20. Vergoeding
  1. De kaart is een elektronisch geldproduct en geen deposito- of krediet- of bankproduct en valt als zodanig niet onder de depositobeveiligingsregeling van Malta. We zullen Uw geld echter beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving indien Wij failliet gaan.

PREPAID ZAKELIJKE DEBETKAART

BIJLAGE

Deze bijlage (“Bijlage”) is samen met de Algemene Voorwaarden van Visa Prepaid Zakelijke Debetkaart (“Voorwaarden”) van toepassing op het gebruik van uw Kaart. In deze Overeenkomst wordt verwezen naar zowel de Bijlage als de Voorwaarden. Uw Kaart is een plastic oplaadbare Kaart.

U wordt gevraagd om Uw acceptatie van deze Overeenkomst te bevestigen wanneer u Kaarten aanvraagt via het Bedrijfsaccountplatform. Als U weigert deze Overeenkomst te accepteren, kunnen Wij Uw bestelling voor Kaarten niet in behandeling nemen.
Tenzij specifiek anders vermeld, hebben woorden en uitdrukkingen in deze Bijlage dezelfde betekenis en interpretatie als in de Voorwaarden.

Definities
Kaartregeling: Visa Europe Incorporated. Visa is een geregistreerd handelsmerk van Visa Europe Incorporated.
Gedenomineerde valuta: Euro
Website: https://www.maesmobility.be/nl/.
Klantenservice
De afdeling Klantenservice is bereikbaar via de onderstaande kanalen:

 • Per e-mail: [email protected]
 • Telefonisch: 03 889 89 89
 • Per post: Reedonk 12, 2880 Bornem

Wij behouden Ons het recht voor om, nadat wij U op het moment van het gesprek hiervan op de hoogte hebben gebracht, de gesprekken tussen U en de Klantenservice te volgen/op te nemen voor kwaliteitsborgingsdoeleinden.
Als U niet tevreden bent met enig onderdeel van de Service die U ontvangt, kunt U een klacht indienen bij het klantenserviceteam van XXImo op de volgende manieren:

 • Per e-mail: [email protected]
 •  Per telefoon: 078 353 452
 • Per post: XXImo BV, Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem

1. Informatie die moet worden verstrekt om de Kaart te activeren

Bij ontvangst door de Kaarthouder is de Kaart nog niet geactiveerd. De Kaarthouder moet de Kaart voorafgaand aan gebruik activeren door in te loggen op www.xximo.be, in Uw persoonlijke inloggedeelte, en vervolgens de activeringsstappen voor de Kaart te volgen.
De Kaart is normaal gesproken binnen een uur na activering klaar voor gebruik. Als de Kaarthouder de Kaart niet activeert, worden Transacties die de Kaarthouder probeert uit te voeren mogelijk geweigerd.
2. Bij de Kaart inbegrepen dienstverlening

Mededeling van saldo-overzichten
Via de Milo mobiele applicatie hebt u te allen tijde inzicht in het saldo dat nog op Uw Kaart staat.

In België uitgegeven Kaart Max. bedrag dat per jaar kan worden geladen € 60.000
Max. aantal keren dat per maand kan worden opgeladen 30
Max. aantal keren dat per dag kan worden opgeladen 1
Max. bedrag dat per keer kan worden geladen € 5.000
Min. bedrag dat per keer kan worden geladen € 25
Max. kaartsaldo € 5.000

 

Extra documenten MMC