Privacy policy

MAES

 1.  Waarom deze privacy policy? 
  1. Dit is de privacy policy van Maes. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.
  2. Wij nemen jouw privacy zeer ernstig. Daarom nemen wij alle passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, incl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  3. Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Maes in het kader van haar diensten en is beschikbaar op onze website : Privacy Policy. In deze privacy policy wordt onder meer uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dat doen, waarom wij dat doen, welke rechten jij hebt en met wie we jouw gegevens kunnen delen. Wij proberen je hierover zo transparant mogelijk te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen.Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar [email protected].
  4. Deze policy dekt niet het privacybeleid, verklaringen of voorwaarden van derden noch van eventuele websites waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.
  5. Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.
  6. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Mechelen) zijn bevoegd in geval van een geschil.
 2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens via de website?
  Wij (Maes). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens via onze website.
 3. Hoe kan je ons contacteren?
  1. Rechtsvorm: NV
   Vennootschapsnaam: ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN
   Handels- / merknaam: MAES
   Zetel: Reedonk 12, 2880 BORNEM
   Ondernemingsnummer (KBO):  0429.995.654
   E-mail: [email protected]
   Hyperlink website:  https://www.maesmobility.be/nl/
   Onze Data Protection Officer kan u contacteren op [email protected].
 4. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe? 
  1. Maes kan onderstaande gegevens van jou verwerken. We verwerken niet noodzakelijk alle persoonsgegevens die in deze paragraaf zijn vermeld, dit zal immers afhankelijk zijn van de dienst die je bij ons afneemt.
   1. Identificatiegegevens:
    Naam, voornaam
    Geboortedatum
    User login op Mijn Maes
    User login op Satellic (tol)
    Adres, woonplaats
    BTW nummer
    E-mailadres
    Telefoonnummer
   2. Elektronische gegevens:
    Apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem
    Externe websites
    Bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten)
    Lokalisatiegegevens
    Cookies
   3. Financiële gegevens:
    Bankrekeningnummer
    Nummer kredietkaart
    Bankwaarborg
    Kaartbudget
   4. Bedrijf
    Ondernemingsgegevens
    Beroep
    Werkgever
    Personeelsnummer
   5. Beeldopnamen:
    Camerabeelden nabij tankstation (beelden worden enkel bekeken in het geval er zich schade voordoet en worden uitsluitend gedeeld met de politie) 
   6. Consumptiegegevens
    Tijdstip, bedrag, liters, plaats van de tankbeurt
    Bedrag voor het aantal geleverde liters
    Bedrag en aantal kilometers tolheffing
    Gegevens voertuig
    Nummerplaat
  2.  Maes kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen of onrechtstreeks via een derde.
   1. Rechtstreeks :
    omdat je ze bezorgt via het contactformulier op de website, telefonisch of schriftelijk;
    wanneer je een offerte aanvraagt;
    (al dan niet online) bestellingen via de website van mazout, smeermiddel of vetten;
    het gebruik van de website via cookies (zie onze cookie policy).
  3. Onrechtstreeks :
   via XXImo, de uitgever van de Milo-app die je gebruikt samen met de Maes Mobility Card;
   via partner-tankstations waar je met de Maes Tankkaart tankt;
   Via je werkgever wanneer je – als personeelslid – gebruik maakt van een tankkaart van het bedrijf.Indien je wenst kan je bij ons een lijst krijgen met welke bedrijven welke toegang hebben tot je gegevens.
 5. Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens? 
  1. Maes verwerkt jouw persoonsgegevens voor:
   1. Contactname, inlichtingen en informatie:
    Wij verwerken jouw persoonsgegevens via de website om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen en informatie te kunnen verschaffen over ons bedrijf, onze producten en/of diensten, onze website of andere met onze diensten of activiteiten gerelateerde informatie.
    De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is gesteund zijn op onze gerechtvaardigde belangen in zover die zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.
    Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens, niet bezorgt dan is het mogelijk dat we jou niet (terug) kunnen contacteren, geen informatie kunnen geven of geen producten of diensten kunnen verlenen.
   2. Klantenbeheer – de levering van onze producten en/of diensten:
    Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, opmaken van offertes, het uitvoeren en opvolgen van opdrachten, alsook voor administratie, facturatie en boekhouding.
    Wanneer je gebruik maakt van onze tankkaarten verwerken wij de afgenomen diensten (zoals een tankstation, laadstation, tolweg, ..) via ons facturatiesysteem, om u overzichtelijk een factuur te kunnen toesturen.
    Indien je gebruik maakt van de Maes Mobility Card, zullen er gegevens worden uitgewisseld met XXImo Holding BV. Zij zijn voor het gebruik van hun Milo-app verwerkingsverantwoordelijke. Je kan hun privacy policy raadplegen via de website: https://www.xximo.com/be-nl/. Wij sloten met hen een verwerkersovereenkomst af om alle persoonsgegevens die worden uitgewisseld afdoende te beveiligen.
    Voormelde verwerkingen zijn noodzakelijk voor het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van de overeenkomst(en) met jou zoals daarin omschreven (indien je een natuurlijk persoon bent).
    Tevens kunnen wij in het kader van de overeenkomst met jouw onderneming op basis van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen in het kader van de samenwerking / overeenkomst persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen verwerken in die zin (bv. van vertegenwoordigers, jouw medewerkers of personeel).
   3. Direct marketing:
    Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.
    Als je ons je telefoonnummer via het web meedeelt kan je telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen.
    Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is desgevallend vrij en kan je op elk moment intrekken.
    Indien je wenst dat we jouw persoonsgegevens niet langer verwerken voor doeleinden van direct marketing dan heb je steeds het recht om bezwaar te maken (uitschrijven of je verzetten tegen dergelijke verwerking), dit kosteloos en zonder opgave van enige reden (zie ook artikel 9.3 hieronder). Hiervoor kan je steeds contact opnamen met ons via: [email protected].
   4. Het verzorgen van een optimale werking van onze website:Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde voor het meten van het gebruik van onze website.
    Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy: Cookie Policy
    De eventuele doorgifte aan onze partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van Maes zoals onze webbeheerder of hosting provider voor de uitvoering van voorgaande punten.
    Het naleven van toepasselijke wetgeving. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van naleving van wettelijke verplichtingen, bv. fiscale of sociale verplichtingen van Maes op bevel van overheden of instanties (bv. de fiscus of politie).
  2. De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.
 6. Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Maes)?
  1. Jouw gegevens worden ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers waarmee we samenwerken in het kader van de website, bv. onze webbeheerder(s), hosting provider(s) en/of IT-partners, die jouw gegevens enkel verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van de website.
  2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Maes, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.
  3. Maes kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.
 7. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU/EER?
  1. Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU/EER.
 8. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
  1. Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Voor meer informatie over de bewaringstermijnen voor gegevens verwerkt via cookies op onze website: Cookie Policy. Voor bepaalde gegevens kunnen er specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij steeds het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig. Indien jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden, zullen wij die zo nodig wissen of anonimiseren.
 9. Wat zijn jouw rechten?
  1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt jou meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.
  2. Je hebt het recht om ons te verzoeken om
   1. inzage van jouw gegevens.
    Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
   2. verbetering van jouw gegevens (zo nodig);
   3. verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:
    de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;
    je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
    je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;
    de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;
    dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
    de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
   4. beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft.
    Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:
    de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;
    de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
    we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
    in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Maes zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
  3.  Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.
   Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing.
   Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via [email protected] en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.
  4.  Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
  5.  Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.
  6.  Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: [email protected]). In geval van een klacht kan je ook steeds Maes zelf contacteren: [email protected].
  7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).
  8. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Maes op [email protected]. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient. Je zorg er best voor dat alle informatie of gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie en bevestiging van jouw identiteit zwart worden gemarkeerd of anderszins worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.

Vragen? Contacteer ons gerust: [email protected]

Privacy Policy