ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier onze algemene voorwaarden

Raadpleeg je deze liever online dan kan je deze hieronder ook terugvinden.
Hier kan je dan weer terecht voor de voorwaarden van de MAES Mobility Card

ALGEMENE VOORWAARDEN MAES

Deel 1. Definities.

Artikel 1  Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Account: een door de Kaartbeheerder geopend klantnummer voor een Klant met een goedgekeurde kredietlimiet voor het afnemen van Brandstofproducten in een Tankstation.
 • Applicatie: de mobiele applicatie die wordt uitgegeven door MAES, waarmee de Gebruiker Mobiele Kaarten kan registreren waarna de Gebruiker toegang verkrijgt tot de Mobiele Diensten.
 • Biometrisch Identificatiemiddel: biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning of vingerafdruk waarmee de Gebruiker, eventueel en in voorkomend geval op zijn verantwoordelijkheid, als alternatief voor de Mobiele Pincode, zichzelf toegang kan verschaffen tot, en kan identificeren in, de Applicatie en waarmee de Gebruiker Mobiele Transacties kan authentiseren en uitvoeren.
 • Brandstofproducten: alle vormen van diesel-, benzine- en andere aardolie- en gasolieproducten, en alle aanverwante producten en diensten, die van tijd tot tijd door MAES aan de Klant worden geleverd.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon, al naar gelang het geval een Kaarthouder, die de Applicatie tracht te downloaden, te activeren of te gebruiken of die het downloaden, activeren of gebruiken van de Applicatie heeft geïnitieerd op zijn mobiel toestel.
 • Kaart: één of meerdere door de Kaartbeheerder aan een Klant verstrekte tankkaart(en), die de Klant onder de overeengekomen voorwaarden en modaliteiten de mogelijkheid geven om in het netwerk van Tankstations Brandstofproducten af te nemen.
 • Kaartbeheerder: MAES of elke onderneming waarmee MAES een overeenkomst heeft gesloten voor het uitgeven van Kaarten en het verwerken van transacties.
 • Kaartovereenkomst: de overeenkomst die tussen MAES en de Klant wordt gesloten inzake het gebruik van de Kaart, inclusief alle bijlage(n) en eventuele addenda daartoe.
 • Kaarthouder: de Klant of de door Klant aangewezen natuurlijke persoon die gerechtigd is gebruik te maken van de Kaart.
 • Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die, al naargelang het geval, (i) een Leveringsovereenkomst heeft gesloten, (ii) een Kaartovereenkomst heeft gesloten, en/of (iii) Mobiele Diensten afneemt.
 • Klant-Consument: iedere Klant die een natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen MAES en de Klant betreffende de levering van Brandstofproducten buiten het netwerk van Tankstations.
 • MAES: de naamloze vennootschap ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met zetel te 2880 Bornem, Reedonk 12 en met ondernemingsnummer 0429.995.654. MAES is steeds bereikbaar op het hiervoor vermelde adres, telefonisch (03/889.89.89), per fax (03/889.99.99) of per e-mail ([email protected]).
 • Mobiele Diensten: de huidige en toekomstige diensten (zowel van MAES als van eventuele derde partijen) die worden aangeboden via de Applicatie aan een Gebruiker en die de Gebruiker toelaten om Mobiele Transacties te authentiseren en uit te voeren.
 • Mobiele Kaarten: de Kaart(en), bank- en/of kredietkaart(en) die door de Gebruiker worden geregistreerd in de Applicatie waarmee de Gebruiker Mobiele Diensten kan afnemen.
 • Mobiele Pincode: de door de Gebruiker gekozen combinatie van vier cijfers waarmee deze zichzelf toegang kan verschaffen tot, en kan identificeren in, de Applicatie en waarmee de Gebruiker Mobiele Transacties kan authentiseren en uitvoeren.
 • Mobiele Transactie: betekent een transactie, geauthentiseerd via de Applicatie, waarbij de Gebruiker Brandstofproducten kan afnemen op die Tankstations zoals overeengekomen met de Klant.
 • Persoonlijke Pagina: het besloten gedeelte op de website van MAES (cards.maes-oil.be) waartoe de Kaarthouder toegang heeft en waarop de Klant zijn gebruik en de gebruiksmogelijkheden van de Kaart kan inzien.
 • Pincode: de door de Kaarthouder gekozen combinatie van vier cijfers waarmee de Kaart wordt beveiligd bij het gebruikmaken van de Kaart.
 • Tankstation: een verkooppunt waar Brandstofproducten worden verkocht en dat behoort tot het netwerk van tankstations (i) waarvoor de specifieke Kaart van de Klant geautoriseerd is en dat gemachtigd is om de Kaart te aanvaarden, dan wel (ii) waar de aankoop van Brandstofproducten via de Applicatie wordt ondersteund en toegelaten.
 • Wachtwoord: het door de Kaarthouder gekozen wachtwoord, nodig voor het verkrijgen van toegang tot de Persoonlijke Pagina.

Deel 2. Algemene bepalingen

Artikel 2  Toepassingsgebied.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke levering van Brandstofproducten door MAES aan of ten behoeve van Klanten evenals op de Kaarten en Mobiele Transacties. Zij maken aldus integrerend deel uit van iedere Leveringsovereenkomst en van iedere Kaartovereenkomst, en zijn van toepassing op de afname van Mobiele Diensten via de Applicatie.
 2. De Klant erkent en aanvaardt dat de gebeurlijke eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk worden uitgesloten, zelfs al worden deze op een later tijdstip meegedeeld.

Artikel 3 Prijzen.

 1. MAES respecteert de maximumprijzen zoals vastgelegd op basis van de programmaovereenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van de aardolieproducten. Bij levering van de Brandstofproducten kan de totaalprijs mogelijk hoger liggen dan de officiële maximumprijs. Deze verhoging is evenwel het gevolg van het gebruik van additieven dewelke niet inbegrepen zijn in de officiële maximumprijs en die als supplement worden aangerekend.
 2. Behoudens in geval van een verkoop aan een Klant-Consument en tenzij door MAES anders aangegeven, zijn de opgegeven prijzen uitgedrukt in euro, exclusief belastingen, taksen, retributies, heffingen en accijnzen. De belastingen, taksen, retributies, heffingen en accijnzen zijn steeds ten laste van de Klant en worden door MAES aan de Klant doorgerekend.
 3. MAES kan, naar alle redelijkheid, servicetoeslagen vastleggen en veranderen, dewelke zullen gelden voor de toekomst. De lijst van servicetoeslagen zijn steeds raadpleegbaar via www.maes-oil.be.

Artikel 4 Betaling.

 1. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk (i) dat facturen en overige correspondentie enkel elektronisch per e-mail als bijlage worden verzonden, (ii) dat de elektronische facturen als originele facturen dienen te worden beschouwd en (iii) ziet er uitdrukkelijk van af om de geldigheid van deze elektronische facturen te betwisten. Indien de Klant ervoor kiest om een papieren factuur te ontvangen, zal hij dit aan MAES kenbaar maken. Behoudens in geval van dergelijk verzoek door een Klant-Consument, behoudt MAES zich in dit geval het recht voor om hiervoor een bijkomende kost aan te rekenen van EUR 5,- per omslag.
 2. De Klant moet de verschuldigde bedragen uiterlijk op de vervaldag betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De facturen van MAES worden via domiciliëring betaald.
 3. MAES heeft het recht om:
  1. betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, de conventionele forfaitaire schadevergoeding en alle vervallen moratoire interesten alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men); en
  2. alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn te compenseren met de bedragen die de Klant aan haar verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn.

Artikel 5          Wanprestatie.

 1. Bij gebrek aan betaling binnen de vervaltermijn van één of meerdere facturen:
  1. heeft MAES van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op
   1. betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 8% per jaar vanaf de datum van opeisbaarheid van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling; e
   2. betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 40,-,onverminderd het recht van MAES om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien zij kan aantonen dat haar schade hoger is dan voormelde bedragen;
    Opzichtens de Klant-Consument worden de aanhorigheden waarop MAES recht heeft echter van rechtswege herleid tot degene die maximaal toegelaten zijn krachtens de dwingende bepalingen van het consumentenrecht terzake.
  2. heeft MAES het recht om eventuele toegestane kortingen aan de Klant in te trekken;
  3. worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar;
  4. heeft MAES het recht om de nog uit te voeren verbintenissen jegens de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten totdat zij volledige betaling heeft ontvangen; en
  5. zal de Klant, indien MAES voor reeds vervallen schuld(en) een afbetalingsplan heeft toegestaan aan de Klant, het voordeel van de gespreide betaling verliezen en wordt de volledige schuld, verhoogd met de moratoire interesten aan de conventionele interestvoet en de conventionele, forfaitaire schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 2. Bij twijfel over de solvabiliteit van de Klant, daarbij inbegrepen, doch niet beperkt tot, het niet of het laattijdig betalen van één of meerdere facturen, het leggen van beslag lastens de Klant (gebeurlijk ook door een derde), het aanvragen van betalingsuitstel, het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of een gelijkaardige procedure, het stopzetten van de activiteiten van de Klant en de invereffeningstelling van de Klant, zal de Klant, op eenvoudig verzoek van MAES, een zekerheid verstrekken en die zekerheid in stand houden voor het bedrag dat, van het type dat, in de vorm die en bij de instellingen die MAES naar eigen goeddunken te allen tijde kan bepalen. Indien de Klant nalaat dit te doen, is MAES gerechtigd om alle leveringen op te schorten.

Artikel 6          Aansprakelijkheid.

 1. De levering van Brandstofproducten geschiedt op risico van de Klant die zich tegen mogelijke schadegevallen behoorlijk dient te verzekeren.
 2. MAES is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de niet-uitvoering, de niet-volledige uitvoering, de niet-tijdige uitvoering of de niet-behoorlijke uitvoering van haar verbintenissen in geval van opzettelijke of grove fout. Deze aansprakelijkheid is desgevallend enkel beperkt tot de voorzienbare, directe en persoonlijke schade van de Klant, met uitsluiting van alle indirecte, gevolg- of immateriële schade waaronder, zonder limitatief te zijn, gederfde winst, verlies van inkomsten, financieel verlies, personeelskosten, schade aan eigendom of schade aan derden. De aansprakelijkheid van MAES is in ieder geval beperkt tot het laagste bedrag van (i) de uitkering waarop MAES aanspraak kan maken krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering, en (ii) het bedrag dat de Klant aan haar betaald heeft voor de levering van de Brandstofproducten die aanleiding heeft gegeven tot de schade van de Klant, waarbij een reeks van gebeurtenissen die eenzelfde schade veroorzaken als één gebeurtenis worden beschouwd.De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook ten laste van MAES.
 3. Indien de Klant van mening is dat de door MAES geleverde Brandstofproducten, of het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant MAES daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 8 (acht) dagen na levering, dan wel 8 (acht) dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming, bij gebreke waarvan de Klant terzake geen aanspraken meer kan doen gelden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MAES (behalve deze die door MAES schriftelijk en uitdrukkelijk is erkend) vervalt door het enkele verloop van een termijn van 1 (één) maand nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 4. De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen verder steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet verder zou gaan dan hetgeen wettelijk toegestaan is, zal zij automatisch herleid worden tot de beperking die maximaal is toegestaan. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en risico.

 1. MAES behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde Brandstofproducten tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire interesten en kosten, integraal betaald zijn. De Klant verbindt zich ertoe deze Brandstofproducten niet te vervreemden of te verwerken alvorens volledige betaling.
 2. Het risico met betrekking tot de Brandstofproducten gaat evenwel reeds over op de Klant op het moment dat de Brandstofproducten het vulpistool verlaten.

Artikel 8 Overmacht.

 1. Er is sprake van overmacht in hoofde van MAES in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor MAES om haar verbintenis na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming voor MAES. Als maatstaf geldt dat MAES kennelijk meer moet doen om haar verbintenis uit te voeren dan een voorzichtig en redelijk persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden.
  De volgende omstandigheden worden geacht alleszins overmacht uit te maken voor MAES en het onvoorzienbaar en onvermijdbaar karakter van deze omstandigheden wordt geacht aanwezig te zijn:

  1. stakingen, sociale geschillen van alle aard, gedeeltelijke of algemene stopzetting van werk, weigering om het even welk werk uit te voeren (ongeacht of het voorgaande wettelijk toegelaten is en dan niet betrekking heeft op de aangestelden van MAES of derden);
  2. embargo, invoerbeperkingen, maatregelen of aanbevelingen van overheden of openbare instanties;
  3. uitzonderlijke verkeershinder;
  4. storm, ijs, sneeuw, noodweer, overstromingen, aardbevingen;
  5. oorlog, terreur, revolutie, sabotage, opstand, civiele onrust;
  6. brand, (radioactieve) straling;
  7. de (mogelijke) uitbraak van een besmettelijke ziekte of aandoening waardoor de aangestelden van MAES of derden een gezondheidsrisico zouden kunnen lopen (bv. Corona, MERS, SARS, Ebola, Noro, Mexicaanse griep, Legionella, …);
  8. de onmogelijkheid om Brandstofproducten of de grondstof waaruit de Brandstofproducten rechtstreeks of onrechtstreeks worden afgeleid, te verkrijgen;
  9. technische problemen of storingen met betrekking tot Tankstations, installaties, machines, voorzieningen, transportuitrustingen, communicatiesystemen, computersystemen of kaartlezers;
  10. de naleving te goeder trouw van eventuele reglementeringen, bevelen of aanvragen van, of tussenkomsten door, of beperkingen opgelegd door internationale, nationale, regionale, provinciale, gemeentelijke, haven- of andere overheden en openbare instanties of elke persoon die stelt ten behoeve van dergelijke instanties te handelen (ongeacht of ze uiteindelijk al dan niet geldig worden bevonden);
  11. overmacht in hoofde van de leveranciers van MAES; of
  12. de dreiging van of redelijke bezorgdheid over een van de bovenstaande gebeurtenissen.
 2. Indien MAES geconfronteerd wordt met een situatie van overmacht, zal zij zulks zonder verwijl ter kennis brengen van de Klant. De verbintenissen van MAES worden geschorst gedurende de periode dat zij geconfronteerd wordt met de situatie van overmacht. Ingeval de nakoming van een verbintenis van MAES definitief onmogelijk geworden is, dooft die verbintenis uit. Ingeval de situatie van overmacht betrekking heeft op een hoofdverbintenis van MAES en de periode van overmacht langer dan één maand duurt, hebben MAES en de Klant elk het recht om de overeenkomst die ingevolge overmacht niet uitgevoerd werd te ontbinden, door kennisgeving ervan aan de andere partij. MAES zal uit hoofde van deze ontbinding geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de Klant.
  Er is sprake van imprevisie in hoofde van MAES indien door een aan MAES ontoerekenbare verandering van omstandigheden de uitvoering van een overeenkomst voor haar meer bezwarend geworden is, in het
  bijzonder doordat de kostprijs van de uitvoering is gestegen of doordat de waarde van de tegenprestatie is verminderd.

  De volgende omstandigheden worden geacht alleszins imprevisie uit te maken voor MAES: een verhoging met 2% of meer van één element op zich of van meerdere elementen samengenomen die de berekeningsbasis uitmaken van de verkoopprijzen van MAES voor de Brandstofproducten, waaronder, zonder limitatief te zijn grondstofprijzen, salarissen, opslagkosten, vervoerkosten, verzekeringskosten, belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen, rechten, overheidsmaatregelen of welkdanig ander element dat de kostprijs voor MAES zou kunnen verhogen. Indien MAES geconfronteerd wordt met een situatie van imprevisie en zij hiervan kennis gegeven heeft aan de Klant, worden haar verbintenissen geschorst. MAES en de Klant zullen na deze kennisgeving door MAES zonder verwijl te goeder trouw onderhandelingen aanknopen om de overeenkomst aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de verandering van omstandigheden.

  Indien MAES en de Klant binnen de maand na de kennisgeving van de situatie van imprevisie voor MAES niet tot een aanpassing ervan komen, hebben MAES en de Klant elk het recht om de overeenkomst die ingevolge imprevisie niet uitgevoerd werd te ontbinden, door kennisgeving ervan aan de andere partij. MAES zal uit hoofde van deze ontbinding geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de Klant. Een beroep op de rechter om de overeenkomst aan te passen is uitgesloten.

Artikel 9  Informatieverplichting.

 1. De Klant dient iedere wijziging van zijn contactgegevens onverwijld ter kennis te brengen van MAES. In geval van wijziging van e-mailadres en/of van contactpersoon voor het versturen van de elektronische facturen naar de Klant, verbindt de Klant zich ertoe de Kaartbeheerder hiervan onmiddellijk via de Persoonlijke Pagina of per e-mail op het volgend adres te verwittigen: [email protected].
 2. Behoudens indien anders aangegeven, dient de Klant kennisgevingen aan MAES steeds te verzenden naar het adres van haar maatschappelijke zetel. MAES kan kennisgevingen aan de Klant toezenden aan het postadres, het faxnummer of het e-mailadres opgegeven door de Klant, of, al naar gelang het geval, het adres dat blijkt uit de bevolkingsregisters, de publicaties in het Belgisch Staatsblad of andere publiek toegankelijke databanken.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens.

MAES gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy policy, dewelke beschikbaar is op https://www.maesmobility.be/nl/privacy-policy/.

Artikel 11  Uitvoering door derden

MAES heeft steeds het recht om haar verbintenissen te laten uitvoeren door de door haar gekozen derden, zoals subleveranciers en onderaannemers.

Artikel 12  Contractoverdracht

MAES heeft het recht om iedere overeenkomst tussen haar en de Klant over te dragen aan een derde, i.h.b. aan ondernemingen die tot de groep van MAES behoren, zonder hiervoor de voorafgaande toestemming van de Klant te behoeven.

Artikel 13 Wijzigingen.

MAES kan onderhavige algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht na het verstrijken van een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop ze aan de Klant werden meegedeeld, indien hij desgevallend binnen dezelfde termijn de Kaartovereenkomst of Leveringsovereenkomst niet heeft beëindigd.

Artikel 14 Deelbaarheid.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze algemene voorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden. In dergelijk geval zullen MAES en de Klant onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige vervangingsbepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert en hetzelfde of een zo gelijkaardig mogelijk economisch effect heeft.

Artikel 15 Toepasselijke recht en bevoegde gerecht.

 1. De rechtsverhoudingen tussen MAES en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
 2. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van MAES bevoegd, tenzij de wet op dwingende wijze een andere bevoegde rechter aanwijst.Enkel MAES heeft daarnaast ook het recht om het geschil aanhangig te maken bij het gerecht dat rechtsmacht heeft en bevoegd is bij wegdenking van het forumbeding in §2, eerste lid van dit artikel.

Deel 3. Leveringsovereenkomst.

Artikel 16 Toepassingsgebied

De bepalingen van dit deel 3 gelden, naast de bepalingen van deel 2 en de bijzondere voorwaarden die overeengekomen werden, specifiek voor Leveringsovereenkomsten.

Artikel 17        Totstandkoming.

 1. De Leveringsovereenkomst tussen MAES en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling tot levering van Brandstofproducten heeft geplaatst en MAES deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. MAES kan steeds vereisen dat een mondelinge (telefonische) bestelling eerst schriftelijk bevestigd wordt door de Klant, alvorens tot levering over te gaan, i.h.b. wanneer het bewijs in burgerlijke zaken van toepassing is. De aanvaarding van de bestelling door MAES kan ook blijken uit het feit dat zij tot levering overgaat.
 2. MAES zal Brandstofproducten leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald. De Klant zal de bestelde Brandstofproducten afnemen, de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven. De Leveringsovereenkomst doet geen afbreuk aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Artikel 18 Annulering in onderling akkoord.

 1. De Klant heeft niet het recht om een Leveringsovereenkomst te herroepen of eraan te verzaken. Een Leveringsovereenkomst kan enkel geannuleerd worden in onderling akkoord tussen de Klant en MAES onder de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd in §3 van dit artikel.Voor het geval dat de Leveringsovereenkomst zou kwalificeren als een overeenkomst op afstand respectievelijk een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst, zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht, geeft de Klant-Consument er zich aldus rekenschap van en aanvaardt hij dat hij niet over enig herroepingsrecht beschikt, zoals bedoeld in de artikels VI.45, §1, 8° en VI.47 van dat wetboek respectievelijk de artikels VI.64, §1, 7° en VI.67 van dat wetboek, en dat hij de Leveringsovereenkomst dus niet meer kan herroepen, gelet op het specifieke voorwerp van de Leveringsovereenkomst – zijnde Brandstofproducten – en gelet op de erop van toepassing zijnde uitzonderingsbepalingen voorzien in de artikels VI.53, 2° en VI.73, 2° van dat wetboek (de consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen) respectievelijk de artikels VI.53, 6° en VI.73, 6° van dat wetboek (de consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten).
 2.  Indien de Klant een Leveringsovereenkomst zou willen annuleren, dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan MAES, die dit verzoek in overweging zal nemen.MAES zal vervolgens discretionair beslissen of zij de Klant houdt aan de uitvoering van de Leveringsovereenkomst dan wel akkoord gaat met de door de Klant verzochte annulering ervan, en haar beslissing aan de Klant ter kennis brengen.
 3. Indien MAES akkoord gaat met de door de klant verzochte annulering van de Leveringsovereenkomst, is de Klant aan MAES een forfaitaire en niet-herleidbare annuleringsvergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van de totale prijs die de Klant aan MAES zou hebben moeten betalen voor de levering van Bandstofproducten bij uitvoering van de Leveringsovereenkomst. Voor de berekening van deze vergoeding wordt uitgegaan van de literprijs die van toepassing was op de Leveringsovereenkomst en de door de Klant bij de bestelling opgegeven leveringshoeveelheid en bij, gebrek aan dergelijke opgave, van de assumptie dat de brandstoftank van de Klant bij uitvoering van de Leveringsovereenkomst voor minstens 75% bijgevuld moest worden.Deze forfaitaire en niet-herleidbare annuleringsvergoeding is steeds verschuldigd, ook al zou de kennisgeving van het akkoord van MAES met een door de Klant verzochte annulering van de Leveringsovereenkomst er niet expliciet gewag van maken.

Artikel 19        Prijs.

 1. De bestelling van Brandstofproducten voor levering buiten het netwerk van Tankstations wordt onder voorbehoud aangenomen en uitgevoerd tegen de geldende prijs van kracht op de dag van de bestelling of de levering. Dit wordt op het moment van de bestelling overeengekomen.
 2. Elke verandering van één of meerdere elementen die de berekeningsbasis van de verkoopprijzen uitmaken, die op basis van objectieve omstandigheden kunnen worden vastgesteld en die niet uitsluitend toe te rekenen zijn aan de eenzijdige wilsuiting van MAES (daarbij inbegrepen, doch niet beperkt tot, een verhoging van belastingen, taksen, retributies, heffingen en accijnzen), geeft MAES het recht de op dat ogenblik aangegane verbintenissen te herzien en aan te passen aan de situatie zoals deze geldt op het ogenblik dat de Brandstofproducten worden geleverd.

Artikel 20 Leveringstermijnen.

 1. Alle door MAES genoemde leveringstermijnen worden naar beste weten meegedeeld op grond van de gegevens die bij MAES op het moment van het opgeven van de respectieve leveringstermijn bekend waren. Behoudens in geval van levering aan een Klant-Consument, zijn de opgegeven leveringstermijnen slechts dwingend indien schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de uitvoeringstermijn dwingend is door de expliciete vermelding van “dwingende uitvoeringstermijn” in de Leveringsovereenkomst. MAES zal naar beste vermogen de vooropgestelde leveringstermijn proberen te eerbiedigen.
 2. Behoudens in geval van een levering aan een Klant-Consument, zal de Klant in geval van vertraging in de uitvoering in geen geval de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen – tenzij MAES veertien dagen nadat zij per aangetekende brief in gebreke gesteld werd door de Klant nog steeds niet uitgevoerd heeft – en zal de Klant in geen geval enige schadevergoeding of boete van welke aard ook van MAES kunnen eisen.

Artikel 21 Levering.

 1. De Klant zal MAES alle informatie bezorgen die nodig is om de Brandstofproducten gemakkelijk en veilig te kunnen leveren. Wanneer er zich specifieke leveringssituaties voordoen eigen aan de plaats van de levering, zal de Klant MAES er schriftelijk van in kennis stellen op het ogenblik van de bestelling.
 2. De geleverde hoeveelheid van een Brandstofproduct wordt vastgesteld bij de Klant door middel van de meterstanden op de tankwagen af te lezen voor en na levering. Een exemplaar van de afleveringsbon met ticketprint van de meterstanden wordt steeds bij de Klant achtergelaten. De Klant aanvaardt deze ticketprint als bewijs van de geleverde hoeveelheid. MAES kan van de Klant eisen deze ticketprint af te tekenen.
 3. Wanneer de levering van Brandstofproducten niet kan plaats vinden door toedoen van de Klant, zullen de hierdoor veroorzaakte kosten aan hem worden doorberekend.

Artikel 22  Aansprakelijkheid

 1. De leveringen van Brandstofproducten door MAES gebeuren volgens de onderrichtingen van de Klant, dewelke verantwoordelijk is voor de door hem verstrekte informatie en hiervoor de volledige aansprakelijkheid draagt. De Klant die wenst dat de tankwagen van MAES zich op zijn terrein begeeft, garandeert dat de ondergrond voldoende sterk is om de tankwagen te dragen en dat er voldoende manoeuvreerruimte is voor de tankwagen. In geen geval kan MAES aangesproken worden voor schade aan de ondergrond veroorzaakt door de tankwagen ten gevolge van gebrekkige stabiliteit of onvoldoende manoeuvreerruimte.
 2. De Klant draagt als enige de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor:
  1. het feit dat de opslagtank en de bijhorende stukken gefabriceerd en geïnstalleerd zijn en gebruikt worden met eerbiediging van alle geldende milieureglementeringen, en in het bijzonder met betrekking tot de opslag van vloeibare brandstoffen; en
  2. de goede staat, de geschiktheid, de capaciteit en de goede werking van de meetinstrumenten van zijn opslagtank.
 3. MAES zal onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor de overvulling ten gevolge van een te grote levering indien deze het gevolg is van onjuiste, dan wel onvolledige, informatie gegeven door de Klant.
 4. MAES wijst elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt bij de levering van Brandstofproducten ingevolge gebrekkig opslagmateriaal of gebreken aan de leveringsplaats af.
 5. De Klant heeft de verplichting om MAES te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de levering van Brandstofproducten, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal MAES geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.

Deel 4.  Kaart.

Artikel 23 Toepassingsgebied

De bepalingen van dit deel 4 gelden, naast de bepalingen van deel 2 en de bijzondere voorwaarden die overeengekomen werden, specifiek voor Kaartovereenkomsten.

Artikel 24        Algemene bepalingen.

 1. De Kaartovereenkomst tussen MAES en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een aanvraag tot het toekennen van een of meerdere Kaarten heeft geplaatst en MAES deze aanvraag uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 2. Indien de Kaartovereenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst, zoals gedefinieerd in het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de Klant-Consument over een herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel VI.45, §1 8° en artikel VI.64, §1, 7° WER. De Klant-Consument kan van dit herroepingsrecht gebruik maken door binnen de veertien dagen na de bevestiging van het aanvaarden van de aanvraag tot het sluiten van een Kaartovereenkomst MAES schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken. Dit schrijven bevat o.m. de gegevens van de Klant-Consument, de datum van herroeping en de handtekening van de Klant-Consument. Indien de Klant-Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht zal de Kaartovereenkomst van rechtswege ophouden te bestaan en zal, desgevallend, de Klant-Consument niet langer gebruik mogen maken van de eventueel reeds ter beschikking gestelde Kaart(en) en zal hij deze onverwijld terugbezorgen aan MAES.
 3. MAES beslist vrij om op vraag van de Klant al dan niet een Kaart toe te kennen. Kaarten worden enkel uitgegeven na ondertekening van een Kaartovereenkomst door MAES en de Klant.
 4. Na ontvangst van de ingevulde aanvraag zal MAES bij haar kredietverzekeraar dekking aanvragen voor de kredietrisico’s op de Klant. Indien er geen dekking wordt gegeven, kunnen Kaarten enkel worden verstrekt nadat de Klant een (bank)waarborg verstrekt. Na het bekomen van een kredietlijn of (bank)waarborg zal MAES de gevraagde Kaart(en) en Pincode(s) geblokkeerd toezenden aan de Klant. Na bevestiging van ontvangst door de Klant, zal MAES de Kaart(en) activeren.
 5. Wanneer de Kaartovereenkomst door MAES en de Klant is ondertekend, wordt een Account geopend met een door de Kaartbeheerder goedgekeurde kredietlimiet en met de tussen MAES en de Klant overeengekomen restricties dan wel uitbreidingen.
 6.   Indien de Kaarthouder en de Klant niet dezelfde persoon zijn, maakt de Klant zich sterk dat de Kaarthouder de geldende voorwaarden respecteert en is de Klant aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit diens gebruik van de Kaart. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Kaartovereenkomst zijn onverkort van toepassing op de Kaarthouder.
 7. De Kaart blijft te allen tijde eigendom van MAES en wordt door de Klant op eerste verzoek teruggegeven. Noch de Klant, noch de Kaarthouder mogen iets aan de Kaart veranderen en deze niet kopiëren.
 8. De Kaart, de Pincode en het Wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Enkel de Kaarthouder is gerechtigd en bevoegd om gebruik te maken van de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord ten behoeve van zichzelf, of, desgevallend, in de hoedanigheid van zelfstandig dienstverlener of werknemer in dienst bij de Klant. Het is de Kaarthouder uitdrukkelijk verboden om de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen (op actieve of op passieve wijze) aan derden.
 9. De Klant kan via de klantenservice van de Kaartbeheerder of, indien mogelijk, via de Persoonlijke Pagina, per Kaart een aantal restricties opgeven met betrekking tot onder meer, doch niet uitsluitend bedoeld, kaartlimieten, geografisch gebied en productsoort. Er geldt een gemiddelde verwerkingstijd van 1 werkdag.
 10. Het gebruikte krediet van het Account mag de vastgestelde kredietlimiet voor de rekening nooit overschrijden.
 11. De Kaart is enkel geldig binnen het netwerk van Tankstations.

Artikel 25 Duur.

 1. De Kaart kan gebruikt worden en geldt gedurende de gehele duurtijd van de Kaartovereenkomst.
 2. De duur van de Kaartovereenkomst is vastgelegd in de bijzondere voorwaarden.Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaling over de duur van de Kaartovereenkomst in de bijzondere voorwaarden wordt zij geacht van onbepaalde duur te zijn. De Klant kan de Kaartovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door het versturen van een aangetekende opzeggingsbrief aan MAES. MAES kan de Kaartovereenkomst opzeggen door het versturen van een aangetekende opzeggingsbrief aan de Klant en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, te rekenen vanaf de verzending van voormelde opzeggingsbrief.
 3. Niettegenstaande het voorgaande en eventuele andere rechtsmiddelen die MAES ter beschikking staan, kan de Kaartovereenkomst in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang door MAES worden beëindigd, na mededeling aan de Klant, indien:
  1. de Klant in gebreke blijft om over te gaan tot betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen;
  2. de Klant zijn kredietlimiet overschrijdt;
  3. de Klant nalaat voldoende zekerheid te verstrekken of in stand te houden;
  4. eventuele verstrekte bankwaarborg(en) worden beëindigd;
  5. eventuele kredietlijnen door de kredietverstrekker van de Klant worden ingetrokken;
  6. een vermoeden van fraude of misbruik van de Kaart(en) van de Klant bestaat, of indien dergelijke fraude of misbruik werd vastgesteld;
  7. MAES een kredietbeoordeling voor de Klant uitvoert en/of bekomt (in verband waarmee de Klant er hierbij mee instemt dat MAES deze kredietbeoordeling van tijd tot tijd uitvoert en/of bekomt) die naar de mening van MAES niet aan de verwachtingen voldoet;
  8. MAES van mening is dat er objectieve redenen zijn om aan te nemen dat de financiële toestand van de Klant aangetast of onstabiel is geworden of dreigt te worden;
  9. de Klant zijn rechten en verplichtingen uit de Kaartovereenkomst zonder de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van MAES overdraagt; of
  10. de Klant een materiële inbreuk pleegt op enig (ander) artikel van deze algemene voorwaarden en/of de Kaartovereenkomst.
 4. In geval van beëindiging van de Kaartovereenkomst, om welke reden ook, is de Klant ertoe gehouden de Kaart onverwijld terug te bezorgen aan de Kaartbeheerder en is het de Klant en, desgevallend, de Kaarthouder, ten strengste verboden om verder gebruik te maken van de Kaart.

Artikel 26 Gebruik.

 1. De Kaart mag alleen gebruikt worden door de Klant of, desgevallend, de Kaarthouder, voor het verkrijgen van Brandstofproducten op die Tankstations zoals overeengekomen met de Klant.
 2. De Kaarthouder dient zorgvuldig om te gaan met de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord. De Kaarthouder dient alle maatregelen te nemen om voor de veiligheid van de Kaart, de Pincode en het Wachtwoord zorg te dragen en onbevoegd gebruik ervan te voorkomen.
 3.  De Kaart mag alleen gebruikt worden voor aankopen op het Account van de Klant binnen de door de Kaartbeheerder vastgestelde kredietlimiet en met inachtneming van de van toepassing zijnde restricties.
 4. De kaarthouder dient de Kaart onmiddellijk te laten blokkeren als daartoe reden is. In dat kader dient de Kaarthouder te allen tijde de voorschriften die MAES geeft, bijvoorbeeld om fraude met de Kaart en de Pincode te voorkomen, op te volgen.
 5. De Kaarthouder is verplicht om de Kaart altijd veilig en zorgvuldig te bewaren. De Kaarthouder zal er in dit verband voor zorgen dat:
  1. niemand de Kaart in de opbergplaats waarin de Kaart is opgeborgen, kan zien als de Kaarthouder de Kaart niet gebruikt;
  2. niemand kan zien waar de Kaarthouder de Kaart opbergt;
  3. de Kaarthouder de Kaart zo opbergt dat niemand de Kaart ongemerkt kan wegnemen; en
  4. de Kaarthouder er zorg voor draagt dat hij de Kaart niet verliest.
 6. De Kaarthouder is verplicht om de Kaart altijd zorgvuldig te gebruiken. Daarvoor gelden in ieder geval de volgende regels:
  1. de Kaarthouder geeft de Kaart nooit uit handen, ook niet als een andere persoon hem wil helpen;
  2. de Kaarthouder verliest de Kaart geen moment uit het oog totdat de Kaart weer veilig is opgeborgen;
  3. de Kaarthouder controleert altijd of hij de eigen Kaart terugkrijgt na gebruik en deze niet is omgewisseld met een andere kaart;
  4. de Kaarthouder volgt de aanwijzingen op de betalingsterminal met betrekking tot de veiligheid van die betalingsterminal nauwkeurig op;
  5. de Kaarthouder neemt onmiddellijk contact op met de Kaartbeheerder via het door MAES aangegeven meldpunt in Artikel 30§ 1 om de Kaart te laten blokkeren als deze na een transactie niet is terug gekregen;
  6. de Kaarthouder gebruikt de Kaart niet als hij weet of vermoedt dat het gebruik in bepaalde situaties onveilig is of kan zijn; en
  7. de Kaarthouder laat zich niet afleiden als hij de Kaart gebruikt.
 7. De Klant mag de Kaart op generlei wijze gebruiken om contanten te verkrijgen.

Artikel 27  Pincode.

 1. Om verrichtingen uit te voeren en zich te identificeren, dient de Klant de Kaart in te brengen in de betalingsterminal, de lezer of enig ander toestel dat hem ter beschikking wordt gesteld, en zijn Pincode in te voeren. Het gebruik van de Kaart kan omwille van veiligheidsredenen beperkt worden en/of aan bijkomende voorwaarden onderworpen worden.
 2. De Pincode vervangt de met de hand geschreven handtekening, heeft tevens dezelfde bewijskracht als deze laatste en geldt als instemming met de verkrijging van Brandstofproducten. De instemming met een verrichting wordt geacht te zijn gegeven wanneer de Klant de Pincode heeft ingevoerd en/of de nodige authenticatieprocedures gevolgd en voltooid heeft ter bevestiging van de transactie. De Klant kan een aankoop van Brandstofproducten niet meer herroepen nadat hij zijn instemming heeft verstrekt.
 3. De Kaarthouder is verplicht er altijd voor te zorgen dat de Pincode geheim blijft. De Kaarthouder verklaart dat hij:
  1. een niet te makkelijk te achterhalen Pincode kiest als hij de Pincode wijzigt of kiest;
  2. de Pincode van buiten leert en nergens opschrijft;
  3. documenten waarin de Pincode vermeld staat onmiddellijk vernietigt;
  4. de Pincode aan niemand laat zien of bekend maakt; en
  5. indien een aantekening van de Pincode wordt gemaakt, dit op een manier gebeurt dat de Pincode voor niemand anders herkenbaar of herleidbaar is of anderszins valt te ontcijferen.
 4. De Kaarthouder is verplicht de Pincode altijd zorgvuldig te gebruiken.
  1. De Kaarthouder zorgt ervoor dat andere personen de Pincode niet kunnen zien als de Kaarthouder deze intoetst, bijvoorbeeld bij een betalingsterminal.
  2. De Kaarthouder gebruikt bij het intoetsen van de Pincode de andere hand en het lichaam zoveel mogelijk voor het afschermen van het toetsenbord.
  3. De Kaarthouder laat zich bij het intoetsen van de Pincode niet door een ander helpen.
 5. Voor zover mogelijk zijn alle verplichtingen van de Kaarthouder en de hierbij gegeven voorschriften eveneens van toepassing op het bewaren en gebruiken van het Wachtwoord.

Artikel 28 Automatische afschrijving.

 1. Tenzij anders overeengekomen, zullen de betalingen via automatische afschrijving (SEPA) worden verricht.
  De Klant zal MAES een volledige ingevulde en ondertekende machtiging tot automatische afschrijving bezorgen welke geldt gedurende de volledige looptijd van de Kaartovereenkomst.
 2. De vooraankondiging met vermelding van het bedrag en de datum van uitvoering zal aan de Klant worden verstuurd binnen een periode van 14 kalenderdagen vóór de debitering van de factuur.
 3. Indien een automatische afschrijving wordt ingetrokken of geweigerd, zal de Klant aan MAES onmiddellijk een bedrag betalen dat gelijk is aan het bedrag van de ingetrokken of geweigerde automatische afschrijving.
  Indien een automatische afschrijving niet slaagt, worden hiervoor EUR 10,- administratiekosten bij de Klant in rekening gebracht (onverminderd het recht van MAES om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat haar schade hoger is dan het voormelde bedrag).

Artikel 29 Kredietlimiet.

 1. De kredietlimiet vertegenwoordigt het maximale uitgavenbedrag dat tussen twee facturen is toegestaan. Het vertegenwoordigt geen kredietlijn.
 2. Indien de Klant de vastgestelde kredietlimiet overschrijdt en verzuimt onmiddellijk afdoende maatregelen te nemen om het uitgevenbedrag binnen de vastgestelde kredietlimieten te brengen of onmiddellijk een passende afbetalingsregeling met MAES overeen te komen, behoudt MAES zich het recht voor om verder gebruik van de Kaart te blokkeren en het Account van de Klant te sluiten, onverminderd het recht van MAES om de dientengevolge geleden schade op de Klant te verhalen.

Artikel 30  Misbruik, diefstal of verlies.

 1. Om ongeoorloofd gebruik van de Kaart te vermijden, dient de Kaarthouder de Kaart meteen te laten blokkeren via de Persoonlijke Pagina, [email protected] of +32 (0)3 889 89 89, indien:
  1. de Kaart is gestolen of de Kaarthouder vermoedt dat deze gestolen is;
  2. de Kaarthouder de Kaart is verloren of hij niet meer weet waar hij de Kaart heeft gelaten;
  3. de Kaarthouder constateert dat één of meer transacties met de Kaart zijn gedaan die niet door hem zijn gedaan, bijvoorbeeld na controle via de Persoonlijke Pagina;
  4. de kaarthouder weet of vermoedt dat iemand anders de Pincode weet of heeft gezien; en
  5. de Kaarthouder om een andere reden twijfelt aan de veiligheid van de Kaart of de Pincode.
 2. Als de Klant de Kaart na de melding terugkrijgt of terugvindt, mag de Klant of desgevallend de Kaarthouder deze niet meer gebruiken. De oude kaart moet bij de Kaartbeheerder worden ingeleverd of worden vernietigd, één en ander ter beoordeling van de Kaartbeheerder, waarna de Klant een andere kaart ontvangt en, mocht dat nodig zijn, een andere Pincode.
 3. Bij schade door misbruik van de Kaart moet de Kaarthouder meteen aangifte doen bij de politie. Als MAES daarom vraagt moet de Kaarthouder en/of de Klant een kopie van het proces-verbaal kunnen afgeven.
 4. De Kaarthouder dient er rekening mee te houden dat de Kaartbeheerder en derde partijen die door MAES zijn aangesteld en behoren tot het netwerk van Tankstations, het gebruik van een specifieke Kaart kunnen laten blokkeren indien sprake is van (vermoeden van) misbruik, een technisch defect of wanneer dit voor de veiligheid en bescherming van de Klant, en/of goed functioneren van de betreffende Kaart, nodig is.
 5. De Kaartbeheerder kan een Kaart te allen tijde definitief of tijdelijk blokkeren of weigeren deze opnieuw uit te geven, te verlengen of te vervangen.
 6. De Klant is aansprakelijk voor transacties gedaan met de Kaart dan wel voor transacties waarbij misbruik wordt gemaakt van de Kaart in het algemeen tot 4 uur nadat de Kaart geblokkeerd is via de Persoonlijke Pagina.

Artikel 31 Intellectuele eigendomsrechten.

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten en toebehoren van MAES zijn eigendom van MAES of van de derde van wie MAES het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan de Klant en/of haar klanten en/of Kaarthouders ter beschikking te stellen.
 2. De Klant verklaart op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken, dan wel hier behulpzaam bij te zijn op een actieve of passieve wijze, op de intellectuele eigendomsrechten bedoeld onder Artikel 31, § 1. Onder “inbreuk maken”, wordt mede begrepen (de poging tot) het aanpassen, het wijzigen, het omzeilen, het hinderen van de werking van de beveiligingsmaatregelen van de chip van de Kaart en/of de Persoonlijke Pagina, zulks ten behoeve van ongeoorloofd gebruik van de Kaart.

Artikel 32  Aansprakelijkheid.

 1. Het is de Kaarthouder verboden om de Kaart te (doen) beschadigen, (doen) wijzigen of anderszins te (doen) gebruiken, anders dan het gebruik waartoe de Kaarthouder bevoegd is.
 2. De Klant is – voor zover dit binnen de wettelijke grenzen mogelijk is – volledig zelf aansprakelijk voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, verband houdend met het gebruik en/of het misbruik van de Kaart, de Pincode of het Wachtwoord jegens MAES, de Kaartbeheerder en/of derden. Onder “schade” wordt begrepen alle directe en indirecte schade, behoudens de aansprakelijkheid voor directe schade die is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Kaartovereenkomst door MAES.
 3. De Klant vrijwaart MAES en de Kaartbeheerder en/of derden ter zake van alle schade die wordt veroorzaakt door het namaken, wijzigen en/of kopiëren van de Kaart door de Kaarthouder of ten gevolge van aan de Kaarthouder toe te rekenen gedrag.
 4. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding of andere compensatie in verband met het niet kunnen gebruiken van de door MAES uitgegeven Kaart, ongeacht of de oorzaak van dit niet kunnen gebruiken is gelegen in een beschadiging van deze Kaart, het tijdelijk buiten dienst zijn van de betalingsterminal, de weigering van een derde partij die behoort tot het netwerk van Tankstations om producten en/of diensten te leveren respectievelijk te verlenen dan wel anderszins.

Deel 5. Applicatie

Artikel 33 Toepassingsgebied.

 1. De bepalingen van dit deel 5 zijn van toepassing op (het gebruik van) de Applicatie en Mobiele Transacties.In zoverre er in dit deel 5 niet specifiek van afgeweken wordt, zijn de bepalingen van deel 2 en (voor zover van toepassing) deel 4 van de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die overeengekomen werden (m.n. in Kaartovereenkomsten), mutatis mutandis van toepassing op (het gebruik van) de Applicatie en Mobiele Transacties.
 2. Door het gebruik van de Applicatie (daaronder, zonder limitatief te zijn, begrepen het downloaden van de Applicatie, het installeren van de Applicatie, het zich registreren in de Applicatie, het openen van de Applicatie, het gebruiken van de Applicatie en/of het afnemen van Mobiele Diensten) bevestigt de Gebruiker deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan te hebben aanvaard.Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, dient de Gebruiker zich te weerhouden van ieder gebruik van de Applicatie.
 3. De bank- en/of kredietkaart(en) die in de Applicatie worden geregistreerd en de Mobiele Transacties die met deze bank- of kredietkaart(en) worden uitgevoerd, kunnen ook onderworpen zijn aan de relevante contractvoorwaarden van de betreffende uitgever van deze kaarten. De Gebruiker zal er steeds op toezien dat het gebruik van de Applicatie in overeenstemming is met deze contractvoorwaarden. MAES draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Indien de contractvoorwaarden van deze kaartuitgever(s) het gebruik van de Applicatie, zoals voorzien in deze algemene voorwaarden van MAES, niet zouden toelaten, dient de Gebruiker zich te weerhouden van het gebruik van de Applicatie.

Artikel 34  Mobiele Transacties.

 1. De Applicatie biedt de Gebruiker de mogelijkheid om een of meerdere Mobiele Kaart(en) te registreren, die gebruikt kunnen worden voor de authenticatie en uitvoering van Mobiele Transacties.
 2. Na activering van de Applicatie, zal de Gebruiker verzocht worden om een viercijferige Mobiele Pincode te kiezen voor de authenticatie van Mobiele Transacties die kunnen worden uitgevoerd met de Mobiele Kaart(en) die in de Applicaties geregistreerd zijn.
 3. Een Mobiele Transactie zal enkel als geauthentiseerd worden beschouwd nadat de Gebruiker heeft ingestemd met de uitvoering ervan door deze te bevestigen met de Mobiele Pincode (of met een Biometrisch Identificatiemiddel indien de Gebruiker hiervoor heeft gekozen).De Mobiele Pincode vervangt de met de hand geschreven handtekening van de Gebruiker voor Mobiele Transacties geauthentiseerd via de Applicatie. De instemming met een verrichting wordt geacht te zijn gegeven wanneer de Gebruiker de Mobiele Pincode heeft ingevoerd en/of de nodige authenticatieprocedures gevolgd en voltooid heeft ter bevestiging van de Mobiele Transactie. De Gebruiker kan een aankoop van Brandstofproducten niet meer herroepen nadat hij zijn instemming heeft verstrekt.Indien het mobiele toestel van de Gebruiker biometrische identificatie mogelijk maakt, mag de Gebruiker, op zijn of haar verantwoordelijkheid, beslissen om een Biometrisch Identificatiemiddel (te activeren en) te gebruiken in plaats van de Mobiele Pincode. De bepalingen van dit Artikel 34 zijn mutatis mutandis van toepassing op het Biometrisch Identificatiemiddel.
 4. Nadat de Mobiele Transactie werd geauthentiseerd en uitgevoerd, zal deze Mobiele Transactie worden bevestigd aan de Gebruiker door middel van een geautomatiseerde melding in de Applicatie. De Gebruiker zal een overzicht van de laatste Mobiele Transacties, alsook de bedragen betaald ingevolge deze Mobiele Transacties, steeds kunnen terugvinden in de Applicatie.

Artikel 35 Gebruik van de Applicatie.

 1. De Gebruiker dient over een compatibel mobiel toestel en internettoegang te beschikken, dat aan de toepasselijke software- en veiligheidsvereisten voldoet, om de Applicatie te kunnen gebruiken. Indien de Gebruiker een Biometrisch Identificatiemiddel wil gebruiken heeft hij een toestel nodig dat biometrische identificatie ondersteunt.
 2. De Gebruiker dient steeds de meest recente versie van de Applicatie te gebruiken en te verzekeren dat het besturingssysteem van zijn mobiel toestel dit ondersteunt.
 3. De Klant en de Gebruiker garanderen dat het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker voldoet aan deze algemene voorwaarden.
 4. De Klant en de Gebruiker zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle kosten en/of debiteringen verbonden aan de Mobiele Kaarten die het gevolg zijn van het verrichten van Mobiele Transacties met behulp van de Applicatie en voor alle vergoedingen die in rekening worden gebracht in verband met dergelijke transacties (door MAES en/of derden).

Artikel 36 Mobiele Pincode.

De verplichtingen met betrekking tot de Pincode (vervat in Artikel 27) zijn mutatis mutandis van toepassing op de Mobiele Pincode.

Artikel 37 Blokkering van de Applicatie of van de Mobiele Kaart in de Applicatie.

 1. De Gebruiker neemt onmiddellijk contact op met MAES via de Persoonlijke Pagina en/of het in Artikel 44, § 1 aangegeven meldpunt indien de Gebruiker weet of vermoedt dat de Applicatie met de identificatiegegevens werd gekloond, dat de veiligheid van de Mobile Pincode niet langer gegarandeerd is, dat de Gebruiker niet langer als enige controle heeft over de Applicatie of indien het mobiel toestel waarop de Applicatie werd geïnstalleerd verloren, gestolen of gemanipuleerd werd.De Klant neemt onmiddellijk contact op met MAES én de Kaartbeheerder indien de Kaarthouder / Gebruiker niet langer gerechtigd is om de Kaart te gebruiken (bv. na ontslag van de Kaarthouder / Gebruiker).
  1. Indien er een Kaartovereenkomst werd geslotenNa ontvangst van dergelijke kennisgeving zal MAES en/of de Kaartbeheerder binnen de 24 uur, naar keuze van de Gebruiker die geacht wordt te handelen met medeweten en op instructie van de Klant, dan wel de Klant: (i) de Applicatie blokkeren, maar niet de fysieke Kaart(en) geregistreerd in de Applicatie; of (ii) de Kaart(en) in de Applicatie blokkeren, waardoor zowel de fysieke Kaart(en) als de Kaart(en) die geregistreerd werd(en) in de Applicatie worden geblokkeerd.
  2. Indien er geen Kaartovereenkomst werd geslotenNa ontvangst van dergelijke kennisgeving zal MAES binnen de 24 uur, nadat zij hiertoe de uitdrukkelijke instructie van de Gebruiker heeft ontvangen, de Applicatie blokkeren.Indien de Gebruiker een bank- en/of kredietkaart heeft geregistreerd, zal de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met Card Stop (+32 70 344 344) en de betreffende kaartuitgever om ervoor te zorgen dat deze bank- en/of kredietkaart(en) geblokkeerd worden.
 2. Vanaf het ogenblik dat de Mobiele Kaart(en) worden geblokkeerd, zal de Gebruiker niet langer Mobiele Transacties kunnen authentiseren en uitvoeren via de Applicatie met de betreffende Mobiele Kaart(en).Zowel de Klant, de Kaarthouder als de Gebruiker erkennen en aanvaarden dat de Applicatie bruikbaar blijft voor het verrichten van Mobiele Transactie zolang de Mobiele Kaart(en) niet worden geblokkeerd. Bij verlies en/of beschadiging van de fysieke Kaart(en), bank- en/of kredietkaarten zal de Gebruiker, zolang de in de Applicatie geregistreerde Mobiele Kaarten niet werden geblokkeerd, dus nog altijd in de mogelijkheid verkeren om Mobiele Transacties te authentiseren en uit te voeren.
 3. De Klant kan te allen tijde een of meerdere Kaarten blokkeren, ongeacht of de Klant de Kaarthouder en/of de Gebruiker is.

Artikel 38 Werking en ondersteuning.

 1. MAES verklaart dat zij naar best vermogen zal handelen bij het ter beschikking stellen van de Applicatie aan de Gebruiker. MAES kan echter niet garanderen dat de Applicatie, of de Mobiele Diensten beschikbaar via de Applicatie, permanent, ononderbroken en foutloos zal/zullen werken. De Applicatie kan vertraagd werken, niet beschikbaar zijn of inaccuraat zijn van tijd tot tijd ingevolge verschillende factoren, waaronder het mobiel toestel van de Gebruiker, locatie, snelheid van de internetverbinding, technische redenen, telecommunicatienetwerken, onderhoud of updates.
 2. MAES behoudt zich het recht voor om op enig ogenblik en van tijd tot tijd de Applicatie (of enig onderdeel daarvan) tijdelijk te onderbreken, te beperken, te wijzigen of stop te zetten, gedurende een redelijke periode, bijvoorbeeld als gevolg van aangekondigde onderhoudswerken, defecten, overmacht of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van MAES.
 3. MAES garandeert niet dat de software van de Applicatie compatibel is met de software van derde partijen, of dat de werking van de Applicatie en de daarmee verbonden software geen schade of wijzigingen zal aanbrengen aan andere software of hardware op het mobiel toestel van de Gebruiker, of deze niet zal onderbreken.
 4. De Applicatie kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. MAES heeft geen controle over de websites en/of informatie van derde partijen en staat hier ook niet voor in.
 5. MAES geeft geen bank- en/of kredietkaarten uit; deze worden uitgegeven door de betreffende kaartuitgevers. Alle vragen of problemen met betrekking tot Mobiele Transacties uitgevoerd met dergelijke bank- en/of kredietkaarten moeten worden gericht aan de kaartuitgever die de desbetreffende bank- en/of kredietkaarten hebben uitgegeven en niet aan MAES.MAES waarborgt niet dat de bank- en/of kredietkaarten die geregistreerd zijn in de Applicatie geldig of in goede staat zijn of dat de kaartuitgever(s) die dergelijke kaarten heeft (hebben) uitgegeven de Mobiele Transacties geauthentiseerd via de Applicatie zal (zullen) goedkeuren of nakomen.

Artikel 39 Aansprakelijkheid.

 1. Onverminderd het voorgaande, is MAES niet aansprakelijk voor:
  1. de niet of niet-correcte uitvoering van Mobiele Transacties of van een dienst die door een derde partij wordt aangeboden;
  2. enig verlies van gegevens of schade aan of wijziging van de uitrusting van de Gebruiker waaronder (maar niet beperkt tot) het mobiel toestel van de Gebruiker, als gevolg van de installatie, upgrade, update of het gebruik van de Applicatie;
  3. het tijdelijk niet beschikbaar zijn, de opschorting, de onderbreking of de vertraging van alle of bepaalde Mobiele Diensten;
  4. enige moeilijkheid of onmogelijkheid om de Applicatie te downloaden of toegang te krijgen tot de inhoud ervan of enige andere communicatie- of systeemfout die ertoe kan leiden dat de Applicatie niet beschikbaar is;
  5. enige schade die door de Gebruiker kan geleden worden als gevolg van een hyperlink naar de website of informatie van derde partijen, het niet beschikbaar zijn van websites of informatie van derde partijen waarnaar deze hyperlinks verwijzen, of als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of het niet accuraat zijn van de informatie verstrekt via de Applicatie door derde partijen, noch kan dergelijke externe informatie aanleiding geven tot enige verbintenis in hoofde van MAES;
  6. enige schade als gevolg van of met betrekking tot de (slechte) werking van het mobiel toestel van de Gebruiker, de telecommunicatiediensten van een derde partij of software of hardware van een derde partij;
  7. enige schade als gevolg van het onderscheppen van het mobiel toestel van de Gebruiker door een derde partij; of
  8. enige schade als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de Applicatie of de Mobiele Pincode of een Biometrisch Identificatiemiddel.Onder “schade” wordt begrepen alle directe en indirecte schade (waaronder winstderving, bedrijfsschade, verlies van tegoeden, verlies van klanten, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van gegevens, vorderingen van derde partijen, of enige gevolgschade of indirecte schade of verliezen), behoudens de aansprakelijkheid voor directe schade die is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van MAES.
 2. De Gebruiker zal niet toelaten dat een derde partij de Applicatie gebruikt voor of met het oog op een ongeoorloofd doel en/of activiteit. De Gebruiker zal de Applicatie gebruiken in overeenstemming met de instructies van en/of afspraken met de Klant.

Artikel 40        Intellectuele eigendomsrechten.

 1. De Applicatie is eigendom van MAES.
 2. Aan de Gebruiker wordt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en kosteloze licentie toegekend om de Applicatie te gebruiken (inclusief toekomstige upgrades/updates die van tijd tot tijd ter beschikking van de Gebruiker gesteld worden, met dien verstande dat dergelijke upgrades/updates aan andere of gewijzigde algemene voorwaarden kunnen aangeboden worden, waarvan de Gebruiker in kennis wordt gesteld op het moment waarop de upgrade/update beschikbaar wordt gemaakt en waarmee de Gebruiker dient akkoord te gaan om de upgrade/update te kunnen gebruiken), en dit voor zijn persoonlijk gebruik overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 3. Het is de Gebruiker niet toegelaten om:
  1. de Applicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen of te vertalen, noch enig kenmerk of onderdeel van de Applicatie geheel of gedeeltelijk te dupliceren, te compileren, te verspreiden, na te bouwen, te ontmantelen, uiteen te halen of uit te schakelen, noch de broncode van de Applicatie af te leiden;
  2. de Applicatie of enig onderdeel daarvan in te voegen in enig ander programma of afgeleide werken gebaseerd op enig onderdeel van de Applicatie te creëren;
  3. kopieën van de Applicatie te maken en te verdelen;
  4. de Applicatie geheel of gedeeltelijk, of enige vertrouwelijke informatie met betrekking daartoe, te gebruiken om software te creëren die functioneel equivalent is aan de Applicatie of enig onderdeel daarvan;
  5. de Applicatie te gebruiken op een manier die kan leiden tot het aanzetten tot, tot het mogelijk maken van of tot het uitvoeren van enige onwettige of criminele activiteit, of die enige schade of letsel aan een persoon kan veroorzaken; of
  6. vermeldingen inzake eigendomsrechten (waaronder vermeldingen inzake merken en auteursrechten) die op of in de Applicatie zijn aangebracht, te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.
 4. Alle auteursrechten, databankrechten en softwarerechten in alle materiaal opgenomen in, op of beschikbaar via de Applicatie, inclusief alle informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken en video boodschappen, en alle broncodes, softwarecompilaties en andere materialen, zijn eigendom van MAES of haar licentiegevers.
 5. Alle handelsmerken, dienstmerken, namen, tekens en logo’s opgenomen in of op de Applicatie zijn eigendom van MAES of haar licentiegevers.
 6. Alle rechten toegekend aan de Gebruiker onder deze algemene voorwaarden zullen onmiddellijk beëindigd worden indien de Gebruiker niet in overeenstemming met deze algemene voorwaarden handelt.

Artikel 41  Informatie en persoonsgegevens.

 1. Door het gebruik van de Applicatie, stemt de Gebruiker ermee in dat MAES en de Kaartbeheerder informatie op het mobiel toestel van de Gebruiker kunnen opslaan en toegang kunnen krijgen tot informatie over zijn mobiel toestel (waaronder technische informatie over het mobiel toestel en informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) relevant om de Gebruiker toe te laten de Applicatie te activeren en te gebruiken, en Mobiele Transacties te authentiseren en uit te voeren).
 2. De privacy policy van MAES bevat informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker wanneer hij de Applicatie activeert en gebruikt, alsook zijn recht op toegang, rechtzetting, uitwissing, beperking, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 3. Vooraleer de Applicatie te downloaden, dient de Gebruiker zich vertrouwd te maken met de toepasselijke algemene voorwaarden en de privacy policy van MAES. Als de Gebruiker hier niet mee instemt, of als de Gebruiker hier niet langer mee instemt, moet de Applicatie worden verwijderd. De Gebruiker kan ook zijn recht op toegang, rechtzetting, uitwissing, beperking, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens uitoefenen, in overeenstemming met de privacy policy van MAES. Omwille van de naleving van de toepasselijke privacywetgeving, mag de Gebruiker de Applicatie niet gebruiken tenzij hij instemt met de privacy policy van MAES.

Artikel 42 Beëindiging van gebruik.

 1. Deze overeenkomst is van onbepaalde duur en elke partij kan deze op elk ogenblik beëindigen, om wat voor reden dan ook. De Gebruiker kan het gebruik van de Applicatie op elk ogenblik, kosteloos en zonder kennisgeving beëindigen, door deze te verwijderen van zijn mobiel toestel.
 2. MAES kan de Applicatie op elk ogenblik deactiveren of blokkeren of het gebruik van de Applicatie (gedeeltelijk) beperken als (i) de Gebruiker enige van zijn verplichtingen onder deze algemene voorwaarden schendt, of (ii) MAES redelijke gronden heeft om een risico van misbruik of fraude te vermoeden. Indien mogelijk zal MAES de Gebruiker op voorhand in kennis stellen van de deactivering.
 3. Alle rechten en licenties toegekend aan de Gebruiker onder deze algemene voorwaarden, zullen onmiddellijk of, indien van toepassing, na afloop van de opzegperiode, beëindigd zijn bij de beëindiging van het gebruik van de Applicatie.

Artikel 43 Wijziging aan en toevoeging van Mobiele Diensten.

 1. MAES kan de functies, functionaliteit en inhoud van de Applicatie en de Mobiele Diensten die via de Applicatie toegankelijk zijn in de loop der tijd wijzigen waardoor MAES zich het recht voorbehoudt om ook deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. De Gebruiker zal geïnformeerd worden over de gewijzigde algemene voorwaarden (en waar deze gewijzigde voorwaarden beschikbaar zijn) via de Applicatie, uiterlijk twee maanden voordat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht beschikbaar te zijn voor de Gebruiker op de datum waarop deze in of via de Applicatie beschikbaar zijn gemaakt.
 3. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient deze de Applicatie te verwijderen. Door de Applicatie te blijven gebruiken nadat de periode van twee maanden is verstreken, stemt de Gebruiker in met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 4. De Gebruiker kan de Applicatie op elk ogenblik verwijderen. Wanneer de Gebruiker zijn mobiel toestel vervangt of zich ervan ontdoet, is het zijn verantwoordelijkheid om de Applicatie te deactiveren en te verwijderen van zijn mobiel toestel.

Artikel 44 Ondersteuning.

 1. Indien de Gebruiker vragen of problemen heeft met betrekking tot de Applicatie, kan de Gebruiker de informatie beschikbaar op www.maes-oil.be raadplegen. De Gebruiker kan ook contact opnemen met MAES via [email protected] of +32 (0)3 889 89 89 voor verdere ondersteuning of om een klacht in te dienen met betrekking tot de Applicatie.
 2. Indien de Gebruiker vragen of problemen heeft met betrekking tot een specifieke Mobiele Transactie, dient de Gebruiker de Kaartbeheerder, dan wel de kaartuitgever van de bank- en/of kredietkaart, te contacteren. De Gebruiker kan de Kaartbeheerder, dan wel de kaartuitgever van de bank- en/of kredietkaart, ook contacteren voor verdere ondersteuning en klachten met betrekking tot Mobiele Transacties.
 3. Als de Gebruiker vragen of problemen heeft met betrekking tot een dienst die via de Applicatie door een derde partij wordt aangeboden, dient de Gebruiker contact op te nemen met de klantendienst van de betrokken derde partij.