VERKOOPSVOORWAARDEN MAES MOBILITY CARD-DIENSTVERLENING

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van MAES Mobility Card Mobiliteitsdiensten.

Artikel 1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Acceptant: acceptant van Kaarten en/of leverancier van Mobiliteitsdiensten.

Dienst: de dienstverlening van MAES met betrekking tot het beheer en de financiering van Mobiliteitsdiensten, met inbegrip van de voorziening van de Kaart.

Imagor: Imagor nv, een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die gereguleerd wordt en geautoriseerd is door de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) onder het registratienummer 161302 en bevoegd is om elektronisch geld uit te geven, statutair gevestigd te Pleinlaan 15, 1050 Brussel (België), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0461.328.436, RPM Brussel. De licentie van Imagor kan gecontroleerd worden op de volgende website: www.nbb.be;

Kaart: een voorafbetaalde betaalkaart. De betaalkaart wordt op verzoek van MAES uitgeven door Imagor en verdeeld door MAES;

Kaartmaatschappij: uitgever van voorafbetaalde betaalkaarten (‘Imagor’);

Kaarthouder: de door Klant aangewezen natuurlijke persoon die gerechtigd is gebruik te maken van onderdelen van de Dienst en die met behulp van de Kaart gebruik kan maken van Mobiliteitsdiensten;

Klant: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met MAES een Overeenkomst heeft gesloten voor de afname van de Dienst;

Management Platform: besloten gedeelte op de Website waarop de Klant het gebruik van de Mobiliteitsdiensten van de Kaarthouders kan inzien, beheren en managen;

Mobiliteitsdiensten: Diensten die door de Acceptanten worden aangeboden;

Overeenkomst: de klantovereenkomst tussen Klant en MAES op grond waarvan MAES de Dienst aan Klant levert;

Productomschrijving: de beschrijving op de website www.maesmobility.be met de specificaties, werking en tarieven van de Kaart zoals o.a. opgenomen in de Overeenkomst;

Transactie: een betaling of aankoop van goederen of diensten die met de Kaart wordt gedaan;

Verkoopsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

Vooraf gefinancierd saldo: een vooraf door de Klant aan Imagor betaald tegoed, uitgedrukt in euro’s, voor gebruikmaking van de Mobiliteitsdiensten;

Webportaal: besloten gedeelte via www.maesmobility.be waarop Kaarthouders hun transacties en de van toepassing zijnde instellingen kunnen bekijken;

Website: de website www.maesmobility.be;

MAES: ‘MAES NV’, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0429.995.654, statutair gevestigd te Reedonk 12, 2880 Bornem en aangesteld als verdeler van elektronisch geld door Imagor nv.

Artikel 2. Toepassing Verkoopsvoorwaarden en Overeenkomst

2.1 Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten betreffende de levering door MAES van de Diensten aan of ten behoeve van de Klant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan. De Verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen MAES en de Klant, tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk overeengekomen.

2.2 Alle door MAES gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door MAES worden herroepen vóór het tot stand komen van de Overeenkomst. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat MAES de aanmelding van de Klant door middel van een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging heeft aanvaard. MAES is te allen tijde gerechtigd een Klant zonder opgave van reden te weigeren.

2.3 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door de Klant en MAES overeengekomen.

Artikel 3. Dienstverlening

3.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst zal MAES zich inspannen om de Diensten in overeenstemming met de specificaties opgenomen op de website www.maesmobility.be en de  Verkoopsvoorwaarden te leveren. De Verkoopsvoorwaarden maken aldus onderdeel uit van de overeenkomst en zijn op de levering van de Diensten en de Kaarten door MAES van toepassing.

3.2 MAES zal zich ervoor inspannen dat de Klant toegang heeft tot het Management Platform en het Webportaal en dat de Klant met behulp van de Kaart Mobiliteitsdiensten kan afnemen bij de Acceptanten. MAES en/of Imagor kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen of het uitblijven van handelingen van Acceptanten.

3.3 Alle door MAES genoemde levertermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij MAES op het moment van afgeven van de termijn bekend waren. De eenmalige overschrijding van een leveringstermijn brengt MAES niet in verzuim.

Artikel 4. Management Platform en Webportaal

4.1 In het kader van de Dienst verstrekt MAES aan de Klant een URL van het Management Platform en het Webportaal, alsmede een toegangscode en wachtwoord, waarmee het Management Platform en het Webportaal voor de Klant en/of de Kaarthouders toegankelijk wordt.

4.2 Via het Management Platform kan de Klant het gebruik van de Kaarten en de Mobiliteitsdiensten door haarzelf en door de Kaarthouders beheren. De Klant kan de Kaarthouders met behulp van een toegangscode en wachtwoord eveneens toegang geven tot een eigen besloten gedeelte van het Management Platform (“Webportaal”). Kaarthouders kunnen via de deze toegang hun gebruik van de Mobiliteitsdiensten inzien. De toegangscodes en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

4.3 De Klant garandeert dat zij zelf, alsmede de Kaarthouders, het Management Platform en het webportaal uitsluitend in het kader van de afname van de Dienst en voor eigen, intern gebruik zullen gebruiken en dat zij zich zullen houden aan alle aanvullende richtlijnen en (verkoops-) voorwaarden. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik, en de kosten daarvan, dat via de aan de Klant en de kaarthouders toegekende toegangscodes en wachtwoorden van het Management Platform en het webportaal wordt gemaakt en is verplicht om zorgvuldig met de toegangscode(s) en wachtwoord(en) om te gaan en deze te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

4.4 MAES garandeert niet dat het Management Platform en het Webportaal te allen tijde ongestoord kunnen worden gebruikt.

Artikel 5. Aanvragen en gebruik van Kaarten

5.1 Via het Management Platform kan de Klant bij MAES Kaarten voor haar Kaarthouders aanvragen. De Klant dient daartoe het betreffende aanvraagformulier volledig in te vullen.

5.2 Tijdens het aanvraagproces en nadien kunnen er door MAES en/of Kaartmaatschappij aanvullende documenten en informatie worden opgevraagd bij de Klant of Kaarthouder.

5.3 De Klant garandeert dat zij de identiteit van elke Kaarthouder heeft gecontroleerd overeenkomstig de standaardpraktijken in de sector en de toepasselijke wetten en dat zij volledig in regel blijft met alle wettelijke en regelgevende vereisten.

5.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst tussen MAES en de Klant, zal MAES de Kaart op basis van de door de Klant aangeleverde gegevens vervaardigen en aan de Klant toezenden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De Kaart is en blijft eigendom van de Kaartmaatschappij.

5.5 De Kaart is geldig voor een periode van zestig maanden, zoals op de Kaart vermeld, en de kaartlimieten worden door de Klant ingesteld op maximaal EUR 5.000,- (vijfduizend euros) per Kaart.

5.6 Imagor zal het saldo op de Kaarten onmiddellijk beschikbaar stellen nadat de Klant heeft betaald.

5.7 De Kaart wordt door de Klant ter beschikking van de Kaarthouder gesteld met het exclusieve doel de aankoop van de Mobiliteitsdiensten te betalen.

5.8 Indien de Kaarten niet beschikbaar zijn wanneer de bestelling wordt verwerkt, zal MAES de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen via telefoon, e-mail of brief om de Klant te laten weten wanneer de Kaarten beschikbaar zullen zijn. De Klant heeft het recht deze nieuwe tijdlimiet te aanvaarden of te weigeren. Indien hij weigert, wordt de bestelling geannuleerd en worden reeds verrichte betalingen volledig terugbetaald aan de Klant.

5.9 De Kaartmaatschappij en/of MAES mag/mogen de Kaart van de Kaarthouder en de Klant intrekken indien er gebruik wordt vastgesteld dat niet overeenkomt met de Overeenkomst of deze verkoopsvoorwaarden, in geval van frauduleus gebruik of met het oog op de (niet-)naleving van de toepasselijke wetten. De Kaartmaatschappij en/of MAES kan/kunnen ook de uitgifte of vervanging van een Kaart weigeren indien er een vermoeden bestaat dat de Kaart op een ongeoorloofde of frauduleuze manier wordt gebruikt.

5.10 Het elektronisch geld op de Kaart wordt geladen door de Klant en is eigendom van de Klant. De kaarthouder zal enkel het recht hebben om bedragen in mindering te brengen op het saldo van de kaart, dat door de Klant werd toegekend.

5.11 De risico-overdracht vindt plaats op het moment dat de Kaarten aan de Klant worden overhandigd.

5.12 Indien de Klant bij ontvangst van de Kaart merkt dat een Kaart beschadigd is, moet de Klant op de dag van levering contact opnemen met de servicedesk van MAES. Via deze procedure zal de Klant een verzoek kunnen indienen om de Kaart te ruilen. Claims die gebaseerd zijn op beschadigde kaarten zullen enkel aanvaard worden indien deze op de dag van levering aan MAES kenbaar worden gemaakt. Alle overige claims met betrekking tot de aankoop van de Kaart mogen binnen een maximumperiode van drie maanden vanaf de datum van de bestelling worden ingediend. Het postadres is Reedonk 12, 2880 Bornem. Alle claims zijn na het verstrijken van deze periode van drie maanden verbeurd.

5.13 Kaarttegoeden kunnen enkel via bankoverschrijving terugbezorgd worden op de bij MAES bekende bankrekening van de Klant.

5.14 De Klant is volledig verantwoordelijk voor de verspreiding van de Kaart(en) over de Kaarthouder(s).

5.15 De Klant is volledig verantwoordelijk voor het voorkomen van onjuist gebruik van de Kaart(en) door de Kaarthouder(s) die door haar werd(en) aangesteld. In geval van misbruik zal de Klant MAES hier onmiddellijk over inlichten.

Artikel 6. Betalingsfaciliteit

6.1 De Kaart mag door de Kaarthouders gebruikt worden in de gebieden zoals beschreven in de tarieventabel welke als bijlage is toegevoegd aan de Overeenkomst, voor de aankoop van producten en diensten van Acceptanten, op voorwaarde dat deze Acceptanten zakelijke Visa-kaarten aanvaarden, het Vooraf gefinancierde saldo van de Kaart volstaat om met de Kaart de Transactie te verrichten en de Kaarthouder gemachtigd is voor een dergelijke Transactie. De Kaart is geen creditcard en er kunnen geen betalingen met de Kaart verricht worden zolang er door de Klant geen vooraf gefinancierd saldo op de Kaart werd overgemaakt. Noch Imagor, noch MAES kennen de Klant of Kaarthouder enige vorm van krediet toe in de context van de Kaart of de Transacties. Overeenkomstig artikel 77 §5 van de wet van 21 december 2009 betreffende betaalinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, zij noch de Kaart, noch het Vooraf gefinancierde saldo “terugbetaalbare fondsen/deposito’s” in de betekenis van de Belgische wetten en regels.

6.2 Kaarten zijn niet overdraagbaar of bruikbaar door andere personen dan de Kaarthouders die door de Klant werden aangeduid en aan MAES werden doorgegeven. De Kaart wordt door de Kaartmaatschappij uitgegeven aan de Klant en niet rechtstreeks aan de Kaarthouders. De Kaart mag enkel gebruikt worden door de Kaarthouder en vervalt op de datum die op de voorkant van de Kaart wordt vermeld. De Klant ontvangt voorafgaand aan het verstrijken van de gebruiksperiode van de Kaart automatisch een nieuwe Kaart voor die Kaarthouder, tenzij de Klant en/of Kaarthouder schriftelijk aan MAES heeft gemeld dat zij het gebruik van de Kaart door de Kaarthouder wenst stop te zetten. Het gebruik van alle Kaarten die aan de Klant werden uitgegeven, zal bovendien geannuleerd worden, onverminderd andere vermelding van de vervaldatum op de fysieke Kaarten die aan de Klant werden uitgegeven, indien de Overeenkomst beëindigd wordt op de gewone einddatum of bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst. Vanaf de datum van beëindiging van de Overeenkomst zullen alle kaarten die aan de Klant werden uitgegeven automatisch geblokkeerd worden en zullen de Kaarthouders de Kaarten niet langer als betaalwijze kunnen gebruiken. De Kaart mag niet gebruikt worden voor illegale activiteiten. De Klant en de Kaarthouders moeten alle wetten en regels respecteren, in alle rechtsgebieden waar de Kaart wordt gebruikt.

6.3 Imagor en/of MAES, die als verdeler van Imagor optreedt, kunnen zonder kennisgeving hun diensten uit hoofde van de Overeenkomst opschorten en de aan de Klant uitgegeven Kaart(en) blokkeren, in alle gevallen die vermeld worden in artikel 6.2 van deze Verkoopsvoorwaarden. MAES en/ of Imagor garanderen niet dat de Kaart, het Vooraf gefinancierde saldo en de bijhorende diensten ononderbroken en zonder storingen kunnen gebruikt worden.

Artikel 7. Mobiliteitsdiensten

7.1 Met behulp van de Kaart kan de Klant (ten behoeve van de Kaarthouders) bij de Acceptanten overeengekomen Mobiliteitsdiensten bestellen en afnemen.

7.2 Klant zal steeds zelf met de betreffende Acceptant een overeenkomst voor de Mobiliteitsdienst aangaan door het verrichten van een Transactie.

Artikel 8. Verstrekking van factuur

8.1 De door Klant uitgegeven bedragen voor de door haar zelf en door haar Kaarthouders afgenomen Mobiliteitsdiensten, zullen in naam van de respectievelijke Acceptanten, door MAES aan de Klant worden gefactureerd.

8.2 Via het Management Platform verstrekt MAES maandelijks aan de Klant een factuur. Op deze factuur worden de volgende bedragen opgenomen:

 • bedragen uitgegeven voor de aangekochte Mobiliteitsdiensten;
 • verschuldigde bedragen voor het herladen van het Vooraf gefinancierde saldo;
 • verschuldigde bedragen voor de afname van de Dienst.

Voor de vaststelling van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van MAES leidend.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

9.1 De Klant garandeert dat zij alle verplichtingen uit deze Verkoopsvoorwaarden eveneens zal opleggen aan de Kaarthouder. De Klant zal in geen geval verdergaande toezeggingen of garanties geven dan in de Overeenkomst en de Verkoopsvoorwaarden zijn verstrekt door MAES.

9.2 De Klant dient alle eventuele klachten van Kaarthouders met betrekking tot de Kaarten onmiddellijk aan MAES kenbaar te maken teneinde overleg te plegen omtrent de stappen die de Klant kan ondernemen om de klachten af te wikkelen.

9.3 De Klant zal geen Kaarten verstrekken aan Kaarthouders waarvan zij weet of het vermoeden heeft dat deze betrokken zijn bij frauduleuze praktijken en zij zal aan de Kaarthouders de verplichting opleggen om de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal, verlies of beschadiging van – of fraude met de Kaarten.

9.4 De Klant draagt er zorg voor dat alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens en informatie (waaronder bankgegevens en mutaties daarvan) juist en volledig zijn en binnen de door MAES of Imagor afgegeven termijnen en op de overeengekomen wijze aan MAES respectievelijk Imagor worden verstrekt en voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen.

9.5 De Klant garandeert dat ze alle wettelijk geldige en vereiste toestemmingen van de Kaarthouders heeft verkregen voor het gebruik en de overdracht van hun gegevens en dat dit beantwoordt aan alle toepasselijke privacyregels ter zake.

9.6 De Klant zal MAES onmiddellijk op de hoogte brengen van informatieverzoeken van medewerkers van ordediensten, tenzij wanneer dit zou indruisen tegen een rechtstreeks verzoek van een bevoegde regelgevende instantie en/of leiden tot een inbreuk op de regels tegen witwaspraktijken.

Artikel 10. Transacties & Vooraf gefinancierde saldo

10.1 Voor elke Transactie is de toestemming van de Kaarthouder vereist. De Kaarthouder geeft toestemming aan de hand van de gepersonaliseerde beveiligingsfuncties. Zodra er toestemming wordt gegeven voor een Transactie, kan MAES niet langer de vrijgave en betaling van de bedragen aan de Acceptant blokkeren.

10.2 MAES kan ervan uitgaan dat een Kaarthouder, volgens de toestemming van de Klant, zijn/haar instemming met de Transactie heeft gegeven en dat de Transactie is toegestaan indien:

 • (a) de magnetische strip op de Kaart door een kaartlezer werd gehaald of de Kaart in een chiplezer werd gebracht of tegen een (contactloze) chiplezer werd gehouden; of
 • (b) de PIN-code, die aan de Kaart verbonden is, werd ingevoerd in het aanvaardingssysteem van de Acceptant; of
 • (c) relevante informatie aan de Acceptant werd gegeven, op basis waarvan de Acceptant een Transactie kan verwerken of een betalingstransactie kan starten, bv. door het vermelden van de CVC/CVV-code aan de Acceptant in het geval van een internettransactie of een andere transactie zonder de fysieke aanwezigheid van de betalende persoon en de begunstigde van de betaling.

10.3 In principe wordt een transactie geautoriseerd aan de hand van de elektronische berichtgeving via het netwerk. De procedure voor het autoriseren van de Transactie door de Kaarthouder omvat ook een controle van het Vooraf gefinancierde saldo. Indien er onvoldoende Vooraf gefinancierd saldo is, zal de Transactie niet uitgevoerd worden. Indien de Transactie toch resulteert in een betaling aan de Acceptant zonder onvoldoende Vooraf gefinancierd saldo, zal dit gewoonlijk betekenen dat er geen formeel goedkeuringsproces werd doorlopen. In dergelijke gevallen zal MAES alles in het werk stellen om de betrokken Transactie te annuleren en/of ervoor te zorgen dat de Acceptant een terugbetaling doet indien de Transactie heeft geleid tot de betaling van vrijgegeven fondsen ten voordele van de Acceptant, tenzij er sprake is van misbruik van de Kaart door de Kaarthouder of als er sprake is van diefstal van de Kaart en/of gepersonaliseerde beveiliging en dat verlies of die diefstal niet door de Klant en/of de Kaarthouder werd gerapporteerd. In gevallen waarin het bedrag van de Transactie niet geïnd kan worden bij de Acceptant, wanneer er sprake is van misbruik van de Kaart, verlies of diefstal van de Kaart en/of gepersonaliseerde beveiliging, en dat verlies of die diefstal niet door de Klant en/of Kaarthouder werd gemeld, is de Klant onbeperkt aansprakelijk voor de schade die MAES heeft geleden.

10.4 MAES zal elke kennisgeving met betrekking tot een ongeoorloofde Transactie zorgvuldig onderzoeken. MAES zal te allen tijde gerechtigd zijn om een Transactie die door een Kaarthouder werd geautoriseerd, te blokkeren. Blokkering is in iedere geval mogelijk, op basis van:

 • (a) de veiligheid van de Kaart;
 • (b) de veronderstelling van niet-toegestaan of frauduleus gebruik van de Kaart;
 • (c) indien het gebruik van de Kaart(en) en de bijhorende diensten onwettig, illegaal of niet toegestaan is;
 • (d) het risico dat de Klant niet in staat is zijn betalingsverplichtingen uit het gebruik van de Kaart(en) na te komen of nalaat het Vooraf gefinancierd saldo tijdig aan te vullen;
 • (e) in geval van beëindiging van de Overeenkomst, al dan niet voorafgaand aan de einddatum en het vervolgens blokkeren van de Kaart(en);
 • (f) het vermoeden dat de Klant een inbreuk pleegt op de Overeenkomst en/of Verkoopsvoorwaarden;
 • (g) het vermoeden dat de Kaarthouder een inbreuk pleegt op Overeenkomst en/of Verkoopsvoorwaarden die gelden tussen Klant en MAES en/of de overeenkomst en/of de voorwaarden die gelden tussen de Klant en de Kaarthouder. MAES zal de Kaarthouder en de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het blokkeren van de Kaart en de redenen daarvoor, tenzij dit indruist tegen objectief gerechtvaardigde beveiligingsredenen of verboden is volgens andere toepasselijke wetten.

10.5 Het Vooraf gefinancierde saldo zal periodiek automatisch worden aangevuld tot de overeengekomen kaartlimiet door een rechtstreekse debitering van de bankrekening die met de Klant werd overeengekomen. De Klant geeft hiermee toestemming aan Imagor, die optreedt in naam van MAES, en MAES om een ingevuld SEPA-mandaat voor rechtstreekse debitering aan de Overeenkomst toe te voegen en zal er ook voor zorgen dat er steeds voldoende fondsen beschikbaar zijn op de bankrekening van waar het Vooraf gefinancierde saldo moet worden aangevuld. Indien een rechtstreekse debitering verschuldigd wordt wegens onvoldoende fondsen, zal de Klant een administratieve kost van EUR 5,00 (vijf euro) aangerekend worden (onverminderd het innen van eventuele opgelopen schade).

10.6 MAES heeft het recht elk bedrag dat haar door de Klant verschuldigd is wegens een negatief saldo op een Kaart die aan een Kaarthouder werd uitgegeven, in te houden op het saldo op de Kaart die aan een andere Kaarthouder werd uitgegeven en dit bedrag zodoende te compenseren. Vooraf gefinancierd saldo wordt niet beschouwd als een deposito bij Imagor dat intrest opbrengt. Het bedrag van elke Transactie en de bijhorende kosten worden rechtstreeks in mindering gebracht op het Vooraf gefinancierde saldo.

10.7 Indien de Klant denkt dat een ongeoorloofde of foutieve betaling werd verrekend met het Vooraf gefinancierde saldo, waarvoor hij/zij gerechtigd is om een terugbetaling te vragen, moet hij/zij onmiddellijk en ten laatste binnen dertig dagen, MAES op de hoogte brengen van de relevante Transactie voor rechtstreekse debitering. Indien de Klant voormelde verplichting van kennisgeving niet vervult binnen de opgelegde termijnen, zal het recht op een terugbetaling van ongeoorloofde of verkeerd uitgevoerde betaling onherroepelijk vervallen. MAES heeft het recht om tijdens de periode waarin de Klant gebruik kan maken van zijn recht op terugbetaling, om het bedrag van de Transactie te reserveren en niet toe te voegen aan het Vooraf gefinancierde saldo, zelfs als dat betekent dat bepaalde Transacties niet kunnen uitgevoerd worden met de Kaarten.

10.8 Het Vooraf gefinancierde saldo vertegenwoordigt de waarde van het elektronische geld dat circuleert via de Kaart door de Kaarthouder(s), dat in naam van de Klant als betaalmiddel gebruikt kan worden. Een claim van de Klant om elektronisch geld om te zetten in de zin van artikel VII.61 van het Belgische economische recht, neemt proportioneel af nadat het elektronische geld door de Kaarthouder werd gebruikt voor Transacties.

10.9 Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant automatisch recht op de omzettingsclaim, zoals vermeld in artikel VII.61 van het Belgische economische recht, voor het bedrag van het op dat moment bestaande Vooraf gefinancierde saldo. Het bedrag van de claim van de Klant, met uitzondering van alle andere middelen, wordt bewezen aan de hand van de administratie van MAES.

10.10 MAES heeft het recht om de betaling aan de Klant van de omzettingsclaim op te schorten gedurende maximaal twee maanden voor de verwerking van de Transacties, die met het Vooraf gefinancierde saldo verrekend moeten worden.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten (waaronder ook het Webportaal, Management Platform en de Kaarten) die MAES in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij MAES of bij de derde van wie MAES het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan de Klant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent MAES aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen haar eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

11.2 De Klant en de Kaarthouder verwerven geen recht om de intellectuele eigendomsrechten van MAES en/of de Kaartmaatschappij te gebruiken.

Artikel 12. Gegevensprivacy

12.1 In het kader van deze clausule hebben de woorden “gegevens”, “gegevensbeheerder” en “persoonsgegevens” de betekenis die eraan wordt gegeven in de Belgische wetgeving rond

gegevensbescherming.

12.2 De Klant en MAES zijn ieder zelfstandig gegevensbeheerder van alle persoonsgegevens van Kaarthouders die in het kader van de Overeenkomst, het leveren van de Dienst en het leveren van de Kaart aan elkaar worden verstrekt (“Werknemersgegevens en Kaarthoudersgegevens”). Ter vormgeving van deze relatie sluiten partijen een controller-to-controller overeenkomst.

12.3 Elke partij garandeert ten opzichte van de andere partij dat zij:

 • a) de Overeenkomst, Controller-to-controller overeenkomst en Verkoopsvoorwaarden zal naleven en de naleving door haar personeel zal bewerkstelligen;
 • b) aangewezen technische en organisatorische maatregelen zal gebruiken tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van de Kaarthoudersgegevens en Werknemersgegevens (naar gelang van toepassing) en tegen ongewild verlies of ongewilde vernietiging of beschadiging van deze Kaarthoudersgegevens en Werknemersgegevens; en
 • c) geen wijzigingen zal doorvoeren aan haar maatregelen voor informatiebeveiliging die het risico van ongeoorloofde toegang tot een van de Kaarthoudersgegevens en Werknemersgegevens (naar gelang van toepassing), tenzij dit zo wordt vereist door de Belgische toepasselijke wetten rond de privacybescherming van gegevens.

12.4 De Klant zal er (onder andere) voor zorgen dat zij een geldige verwerkingsgrondslag heeft voor het delen van persoonsgegevens met MAES, zodat MAES haar verplichtingen naar aanleiding van deze Overeenkomst kan nakomen.

12.5 De Klant bevestigt dat Werknemersgegevens, om de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen uit te voeren, met Imagor en MAES gedeeld zullen worden en gebruikt zullen worden om elementen van de Kaarthoudersgegevens samen te stellen. Kaarthoudersgegevens zullen gedeeld worden met Imagor, MAES en andere externe dienstverleners om de Kaarten te beheren en anderszins de Diensten in het kader van deze Overeenkomst uit te voeren.

Artikel 13. Vergoeding en betaling

13.1 Voor de levering van de Dienst is de Klant aan MAES de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Bijlage bij de Overeenkomst. Alle aan MAES verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen. MAES is gerechtigd om van de Klant een vooruitbetaling van de verschuldigde vergoedingen te verlangen. MAES is gerechtigd jaarlijks de vergoedingen voor de Dienst te indexeren en in aanvulling daarop te wijzigen. Deze wijziging zal twee maanden voor de invoering daarvan schriftelijk aan de Klant bekend worden gemaakt.

13.2 De Klant is verplicht om voor alle uit hoofde van de Overeenkomst aan MAES verschuldigde vergoedingen een (doorlopende) machtiging voor automatische incasso te verstrekken.

13.3 Indien de Klant kiest voor uitbetaling van het saldo van de Kaart naar een bankrekening, wordt EUR 20,00 (twintig euro) administratiekosten bij de Klant in rekening gebracht.

Artikel 14. Imagor en MAES

14.1. Imagor staat onder toezicht als een instelling voor elektronisch geld, gereguleerd door de Nationale Bank van België. Als instelling voor elektronisch geld onder toezicht van een autoriteit in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, heeft Imagor het recht om onder haar licentie bepaalde betalingsinstrumenten te verschaffen, elektronisch geld uit te geven en andere betaalwijzen uit te geven en te beheren in België. In dit verband werd MAES door Imagor aangesteld als verdeler van elektronisch geld, wat als dusdanig gemeld werd aan de Nationale Bank van België.

14.2 Met betrekking tot de Kaart handelt MAES louter met betrekking tot de Klant en niet met betrekking tot de Kaarthouders. De Klant als niet-consument (in de betekenis van de toepasselijke Belgische wet) en MAES komen hiermee uitdrukkelijk overeen dat de volgende bepalingen in de Belgische economische wet in hun relatie niet van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst en/of deze Verkoopsvoorwaarden: artikel VII,4 tot VII,26, artikel VII,27 §3, artikel VII,28, artikel VII,34, artikel VII,36 tot VII,38, artikel VII,41, artikel VII,49 tot 51 en artikel VII,55 §1.

14.3 MAES en de Klant komen verder overeen dat de bepaling met betrekking tot de inhoud en levering van de informatie die gegeven moet worden naar aanleiding van Titel III van de Europese richtlijn rond Betalingsdiensten of de relevante bepalingen in de Belgische wet (die voornoemde Richtlijn implementeren) in hun juridische relatie niet van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst.

14.4 In geval van een faillissement van MAES, zal Imagor het elektronische geld terugbetalen aan de Klant.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van MAES voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van MAES in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

15.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van MAES in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van MAES beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die de Klant gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, werd aangerekend door MAES voor de afname van de Dienst, met een maximum bedrag van EUR 20.000,00 (twintigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

15.3 Imagor en MAES zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit, veiligheid, rechtsgeldigheid of een ander aspect van een Mobiliteitsdienst die met de Kaart werd betaald. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Imagor of MAES worden ingeroepen met betrekking tot geschillen met de Acceptanten.

15.4 MAES is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade of indirecte schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van MAES.

15.5 Indien de Klant van mening is dat de door MAES geleverde Dienst, of het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de Klant MAES daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 30 dagen na levering, dan wel binnen 30 dagen na het moment waarop de Klant redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

15.6 Elke schadeclaim tegen MAES vervalt, met uitzondering van deze die door MAES werden aanvaard, door het loutere verstrijken van zes maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van vijf jaar na de beëindiging daarvan, verplichten partijen zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

16.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk vanaf het moment dat deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

16.3 Kaarthoudersgegevens en Werknemersgegevens worden altijd als vertrouwelijk beschouwd, behalve in de gevallen waar enige legitieme autoriteit MAES of Imagor S.A. hiertoe dwingt.

Artikel 17. Opschorting of weigering

17.1 MAES is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant en/of de Kaarthouder nalaat een verplichting die uit de Overeenkomst en/of de Verkoopsvoorwaarden na te komen.

17.2 MAES behoudt zich het recht voor alle bestellingen door de Klant met wie er al een geschil bestaat over een eerdere bestelling op te schorten of te weigeren, tot deze eerdere bestelling werd betaald, ongeacht de methode van bestelling en/of betaling. Hetzelfde recht blijft voorbehouden voor gevallen waarin er bewijs is dat MAES redenen geeft om aan te nemen dat MAES verplicht is om alle bestellingen op te schorten of te weigeren in het kader van de wetgeving tegen Witwaspraktijken.

Artikel 18. Duur en beëindiging

18.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van drie jaar geldt. Daarna wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor een termijn van één jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk minstens zes maanden voor het einde van de lopende termijn wordt opgezegd.

18.2 Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

18.3 MAES is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zonder dat MAES hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Klant, indien:

 • MAES redelijkerwijze redenen heeft voor een vermoeden van onrechtmatig gebruik van de Kaart en/of frauduleus handelen door de Kaarthouder;
 • aan de Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend;
 • op de Klant de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard;
 • het faillissement van de Klant is aangevraagd of wordt uitgesproken;
 • de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd. Eén en ander onverminderd het recht van MAES op vergoeding van de door haar geleden schade wegens het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst.

18.4 Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door MAES geleverde Diensten, tenzij MAES ter zake van een bepaalde Dienst in verzuim is. Bedragen die MAES voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

18.5 MAES heeft het recht de (1.) Overeenkomst met de Klant of het gebruiksrecht van de Kaarthouder te beëindigen, en/of (2.) de toegang tot de Dienst(en) (deels) blokkeren en / of beperken indien:

 • een Klant of Kaarthouder de verwerking van persoonsgegevens door MAES op enige wijze beperkt of belet, waaronder ook valt het uitvoeren van de door de AVG aan betrokkenen toegekende rechten, vanaf het moment dat de beperking effect heeft; en
 • MAES daar een redelijke grond voor heeft; en
 • de verwerking door MAES noodzakelijk is (1.) op grond van een wettelijke grondslag, of (2.) ter uitvoering van een overeenkomst, of (3.) op grond van een gerechtvaardigd belang van MAES.

Artikel 19. Verlies, diefstal of schade aan de Kaart

19.1 De Klant en/of Kaarthouder moet MAES NC onmiddellijk via telefoon of via de Management Platform of Webportaal op de hoogte brengen van een (vermoeden van) verlies, diefstal, schade of onwettig of ongeoorloofd gebruik van de Kaart of de gepersonaliseerde beveiligingskenmerken. In dat geval zal de Kaart zo snel mogelijk geblokkeerd worden, zodat verder gebruik onmogelijk wordt.

19.2 De Klant en Kaarthouder zijn verplicht om zo snel mogelijk alle informatie over een verlies, diefstal of misbruik van de Kaart schriftelijk mee te delen en alle nodige medewerking te verlenen bij een onderzoek van Imagor, MAES of de politie.

19.3 Noch MAES, noch de Kaartmaatschappij zullen of kunnen aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernietiging, vervalsing, fraude of onachtzaamheid nadat het transport werd voltooid en de Kaarten werden overhandigd aan de Klant.

19.4 Het rapporteren van een verloren of gestolen Kaart zal de onmiddellijke annulering van de Kaart met zich meebrengen. Er zal enkel een nieuwe Kaart worden uitgegeven volgens dezelfde voorwaarden na voorafgaande goedkeuring door de Klant.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1 Indien enig beding in deze Verkoopsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bedingen van deze Verkoopsvoorwaarden onverkort van toepassing blijven.

20.2 De Verkoopsvoorwaarden kunnen door MAES worden gewijzigd. De wijziging zal via de Website of op een andere wijze aan de Klant bekend worden gemaakt. Indien de Klant de wijziging niet wenst te accepteren is zij gerechtigd de Overeenkomst binnen 30 dagen na de bekendmaking schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

20.3 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door MAES van Diensten worden beheerst door Belgisch recht.