GEBRUIKERSREGELING MMC-KAARTHOUDERS

Ondergetekenden:

 1. [Bedrijf], een [rechtsvorm] opgericht naar [land] recht, met maatschappelijke zetel te [plaats] en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [na(a)m(en)] in [zijn/haar/hun] hoedanigheid van [hoedanigheid], hierna te noemen: de “Werkgever”;

en

 1. [De heer/mevrouw] [voornamen voluit] [achternaam], wonende te [adres], hierna te noemen: de “Werknemer”;

Artikel 1. Definities

De in deze Gebruiksregeling met een hoofdletter geschreven woorden hebben (ongeacht enkelvoud of meervoud) de hiernavolgende betekenis.

Dienst: De dienstverlening van MAES met betrekking tot het management en de financiering van mobiliteitsdiensten, zoals omschreven op de website van MAES (www.maesmobility.be);

Gebruikersregeling: Onderhavige regeling;

Kaart: Een door of op verzoek van MAES uitgegeven betaalkaart;

Kaarthouder: De werknemer of werkneemster van de Klant;

Kaartmaatschappij: De uitgever van Betaalkaarten;

Klant: De Werkgever of de partij waarmee MAES een klantovereenkomst is overeengekomen voor afname van de Dienst;

Klant Administrator: De natuurlijke persoon werkzaam bij de Klant die verantwoordelijk is voor het beheer van / die bepaalt op welke mobiliteitsdiensten de kaarthouder een beroep kan doen;

Klantovereenkomst: De Overeenkomst tussen de Klant en MAES op grond waarvan MAES de Dienst aan de Klant levert en de Klant op haar beurt de dienstverlening van MAES aanbiedt aan zijn werknemer(s).;

Mobiliteitsdienst: De door de Partners aangeboden dienstverlening;

Partner: Een partner met wie MAES een overeenkomst heeft gesloten voor afname van Mobiliteitsdiensten voor de Klant. Dit zijn normaliter die partijen waarbij de Kaarthouder kan betalen, boeken of anderszins gebruik kan maken van de Kaart;

Pincode: De door de Kaarthouder gekozen combinatie van vier cijfers waarmee de Kaart wordt beveiligd bij het gebruikmaken van de Kaart;

Management Platform: Het besloten gedeelte op de Website waartoe de Kaarthouder toegang heeft door gebruik te maken van de Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform en op welk besloten gedeelte de Kaarthouder zijn gebruik en de gebruiksmogelijkheden van de Mobiliteitsdiensten kan inzien;

Toegangscode Platform: De door MAES aan de Kaarthouder verstrekte code, welke door de Kaarthouder in combinatie met het Wachtwoord Platform nodig is voor het verkrijgen van toegang tot het Management Platform;

Website: www.maes-oil.be en www.maesmobility.be en iedere andere site die doorlinkt naar één van de door MAES ten behoeve van haar dienstverlening gebruikte websites;

Wachtwoord Platform: het door de Kaarthouder gekozen wachtwoord, nodig voor het verkrijgen van toegang tot het Management Platform (in combinatie met de Toegangscode Platform);

MAES: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAES NV met maatschappelijke zetel te Reedonk 12, 2880 Bornem, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0429.995.654 (RPR Mechelen).

Artikel 2. Dienstverlening, Toepassing Gebruikersregeling

2.1 MAES houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van mobiliteit ten behoeve van haar zakelijke klanten, dan wel diens eventuele werknemers door onder andere het ter beschikking stellen van een Kaart waarmee gebruik kan worden gemaakt van diverse Mobiliteitsdiensten.

2.2 Deze Gebruikersregeling is van toepassing op iedere Kaarthouder vanaf het moment dat aan de Kaarthouder toegang wordt gegeven tot het Management Platform of (indien dit moment eerder is) vanaf het moment dat de Kaarthouder over een Kaart beschikt.

Artikel 3. Algemene bepalingen

3.1 De Kaarthouder dient de Kaart, de Pincode, de Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform, naast hetgeen is bepaald in deze Gebruikersregeling, te verkrijgen en te gebruiken als een goed huisvader en tenminste conform de bepalingen zoals die zijn opgenomen op de website van MAES (www.maesmobility.be).

3.2 De Kaart staat op naam van de Kaarthouder. MAES bepaalt hoe de naam van de Kaarthouder op de Kaart wordt gezet.

3.3 De Kaart, Pincode, Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform zijn strikt persoonlijk. Dit betekent dat enkel de Kaarthouder gerechtigd en bevoegd is om gebruik te maken van de Kaart, Pincode, Toegangscode Platform en Wachtwoord Platform ten behoeve van zichzelf in de hoedanigheid van Werknemer in dienst bij de Werkgever. Het is de Werknemer uitdrukkelijk verboden om de Kaart, Pincode, Toegangscode Platform en Wachtwoord Platform op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen (op actieve of op passieve wijze) aan derden.

3.4 De Kaart blijft steeds de eigendom van de Kaartmaatschappij. Noch de Klant, noch de Kaarthouder mogen iets aan de Kaart veranderen en deze niet kopiëren.

3.5 De door of namens MAES verstrekte Kaart, de Pincode, de Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en voor de Mobiliteitsdiensten waartoe de Kaarthouder is geautoriseerd.

3.6 Indien volgens deze Gebruiksregeling MAES handelingen dient te verrichten of mededelingen dient te doen aan de Kaarthouder dan accepteert de Kaarthouder deze als ontvangen zodra MAES de handeling of mededeling aan de Klant Administrator of de Klant heeft gedaan.

Artikel 4. Gebruik Kaart

4.1 De Kaarthouder dient zorgvuldig om te gaan met de Kaart, de Pincode, de Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform. De Kaarthouder dient alle maatregelen te nemen om voor de veiligheid van de Kaart zorg te dragen en onbevoegd gebruik ervan te voorkomen.

4.2 De Kaarthouder dient de Kaart onmiddellijk te laten blokkeren als daartoe reden is. In dat kader dient de Kaarthouder te allen tijde op de hoogte te blijven van de voorschriften die MAES geeft, bijvoorbeeld om fraude met de Kaart en Pincode te voorkomen.

 

4.3 De Kaarthouder is verplicht de Kaart altijd veilig en zorgvuldig te bewaren. De Kaarthouder zal er in dit verband voor zorgen dat:

 1. andere personen de Kaart in de opbergplaats waarin de Kaart is opgeborgen, niet kunnen zien als de Kaarthouder de Kaart niet gebuikt;
 2. andere personen niet kunnen zien waar de Kaarthouder de Kaart opbergt;
 3. de Kaarthouder de Kaart zo opbergt dat andere personen de Kaart niet ongemerkt kunnen wegnemen;
 4. de Kaarthouder zorg voor draagt dat hij/ zij de Kaart niet verliest.

Met “andere personen” sub a tot en met c wordt ook bedoeld: familieleden, vrienden,

huisgenoten, collega’s, medewerkers van Partners en bezoekers van de Kaarthouder.

4.4 De Kaarthouder is verplicht de Kaart altijd zorgvuldig te gebruiken. Daarvoor gelden in ieder geval de volgende regels:

 1. de Kaarthouder geeft de Kaart nooit uit handen, ook niet als een andere persoon hem wil helpen;
 2. de Kaarthouder verliest de Kaart geen moment uit het oog totdat de kaart weer veilig is opgeborgen;
 3. de Kaarthouder controleert altijd of hij de eigen Kaart terugkrijgt na gebruik en deze niet is omgewisseld voor een andere kaart;
 4. de Kaarthouder volgt de aanwijzingen op de geld- of betaalautomaat met betrekking tot de veiligheid van die automaat nauwkeurig op;
 5. de Kaarthouder neemt onmiddellijk contact op met MAES via het door MAES aangegeven meldpunt om de Kaart te laten blokkeren als deze na een transactie niet is terug gekregen;
 6. de Kaarthouder gebruikt de Kaart niet als hij weet of vermoedt dat het gebruik in bepaalde situaties onveilig is of kan zijn.
 7. de Kaarthouder laat zich niet afleiden als hij de Kaart gebruikt.

Artikel 5. Gebruik Pincode

5.1 De Kaarthouder is verplicht er altijd voor te zorgen dat de Pincode geheim blijft. De Kaarthouder verklaart dat hij:

 1. een niet te makkelijk te raden Pincode kiest als hij de Pincode wijzigt of kiest;
 2. de Pincode van buiten leert en nergens opschrijft;
 3. documenten waarin de Pincode vermeld staat onmiddellijk vernietigt;
 4. de Pincode niet aan andere personen laat zien of bekend maakt;
 5. indien een aantekening van de Pincode wordt gemaakt, dit op een manier gebeurt dat de Pincode voor andere personen niet herkenbaar of herleidbaar is of anderszins valt te ontcijferen.

Met “andere personen” sub d en e. wordt ook bedoeld: partner, familieleden, vrienden,

huisgenoten, collega’s, medewerkers van Partners en bezoekers van de Kaarthouder.

5.2 De Kaarthouder mag geen aantekening m.b.t. de Pincode op de Kaart plaatsen dan wel bij de Kaart bewaren.

5.3 De Kaarthouder is verplicht de Pincode altijd zorgvuldig te gebruiken. De Kaarthouder doet dat als hij:

 1. ervoor zorgt dat andere personen de Pincode niet kunnen zien als de Kaarthouder deze intoetst, bijvoorbeeld bij een betaalautomaat;
 2. bij het intoetsen van de Pincode de andere hand en het lichaam zoveel mogelijk gebruikt voor het afschermen van het toetsenbord;
 3. zich bij het intoetsen van de Pincode niet door een ander laat helpen.

 

5.4 Voor zover mogelijk zijn alle verplichtingen van de Kaarthouder en de hierbij gegeven voorschriften eveneens van toepassing op het bewaren en gebruiken van de Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform.

Artikel 6. Maatregelen bij misbruik, diefstal of verlies

6.1 Om ongeoorloofd gebruik van de Kaart te vermijden, dient de Kaarthouder de Kaart meteen te laten blokkeren via het op de website van MAES aangegeven meldpunt als:

 1. de Kaart is gestolen of de Kaarthouder vermoedt dat deze gestolen is;
 2. de Kaarthouder de Kaart is verloren of hij niet meer weet waar hij de Kaart heeft gelaten;
 3. de Kaarthouder deze na gebruik niet terugkrijgt, bijvoorbeeld omdat deze door een betaalautomaat is ingeslikt;
 4. de Kaarthouder constateert dat één of meer transacties met de Kaart zijn gedaan die niet door hem zijn gedaan, bijvoorbeeld na controle via het Management Platform;
 5. de kaarthouder weet of vermoedt dat iemand anders de Pincode weet of heeft gezien;
 6. de Kaarthouder om een andere reden twijfelt aan de veiligheid van de Kaart of de Pincode.

6.2 Als de Kaarthouder de Kaart na de melding terugkrijgt of terugvindt, mag de Kaarthouder die niet meer gebruiken. De oude kaart moet bij MAES worden ingeleverd of worden vernietigd, één en ander ter beoordeling van MAES, waarna de Kaarthouder een andere kaart ontvangt en, mocht dat nodig zijn, een andere Pincode.

6.3 Bij schade door misbruik van de Kaart moet de Kaarthouder meteen aangifte doen bij de politie. Als MAES of de Werkgever daarom vraagt moet de Kaarthouder en/of de Klant een kopie van het proces-verbaal af kunnen geven.

6.4 De Kaarthouder dient er rekening mee te houden dat Partners van MAES het gebruik van een specifieke Kaart kunnen laten blokkeren indien sprake is van (vermoeden van) misbruik, een technisch defect of wanneer dit voor de veiligheid, bescherming en/of goed functioneren van de betreffende Mobiliteitsdienst nodig is.

Artikel 7. Persoonsgegevens

De Kaarthouder verklaart kennis te hebben genomen van het privacy statement dat is toegestuurd door MAES.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten en toebehoren zijn eigendom van MAES of van de derde van wie MAES het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan de Klant en/of haar klanten en/of Kaarthouders ter beschikking te stellen.

8.2 De Kaarthouder verklaart op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken, dan wel hier behulpzaam bij te zijn op een actieve of passieve wijze, op de intellectuele eigendomsrechten bedoeld onder 8.1. Onder “inbreuk maken”, wordt mede begrepen het (proberen te) aanpassen, te wijzigen, te omzeilen, de werking te hinderen of het ter beschikking krijgen van de software van de Diensten, de ter beschikking gestelde applicatie(s), de beveiligingsmaatregelen van de chip en/of het Management Platform, zulks ten behoeve van ongeoorloofd gebruik van de Kaart.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Het is de Kaarthouder verboden om de Kaart te (doen) beschadigen, (doen) wijzigen of anderszins te (doen) gebruiken, anders dan het gebruik waartoe de Kaarthouder bevoegd is.

9.2 De Kaarthouder is – voor zover dit binnen de wettelijke grenzen mogelijk is – volledig zelf aansprakelijk voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, verband houdend met het gebruik en/of het misbruik van de Kaart, Pincode, Wachtwoord Platform en Pincode Platform jegens MAES/de Werkgever/de Klant/derden. Onder schade wordt begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor directe schade die is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Klantovereenkomst door MAES.

9.3 De door MAES verstrekte Kaart mag op generlei wijze worden nagemaakt, gewijzigd en/ of gekopieerd. De Kaarthouder vrijwaart MAES, de Werkgever, de Klant en/of derden ter zake van alle schade die wordt veroorzaakt door het namaken, wijzigen en/of kopiëren van de Kaart door de Kaarthouder of ten gevolge van aan de Kaarthouder toe te rekenen gedrag.

9.4 De Kaarthouder heeft geen recht op schadevergoeding of andere compensatie in verband met het niet kunnen gebruiken van de door MAES uitgegeven Kaart, ongeacht of de oorzaak van dit niet kunnen gebruiken is gelegen in een beschadiging van deze Kaart, het tijdelijk buiten dienst zijn van het elektronisch betalingssysteem, de weigering van een lokale Partner (van bijvoorbeeld brandstoffen) om producten en/of diensten te leveren respectievelijk te verlenen dan wel anderszins.

Artikel 10. Einde gebruik

10.1 De Kaarthouder dient onverwijld het gebruik van de Kaart, de Pincode, de Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform te staken op het moment dat de arbeidsovereenkomst op grond waarvan gebruik mag worden gemaakt van de Kaart eindigt dan wel op het moment dat volgens de arbeidsovereenkomst van de Kaarthouder geen gebruik meer mag worden gemaakt van de Kaart of lease auto of de Kaarthouder geen aanspraak meer heeft op mobiliteitsbudget.

10.2 De Kaarthouder dient onverwijld het gebruik van de Kaart, de Pincode, de Toegangscode Platform en het Wachtwoord Platform te staken indien de werkgever dit aangeeft wegens het beëindigen van de overeenkomst tussen MAES en de Klant De Kaarthouder dient onverwijld het gebruik van een Mobiliteitsdienst te staken indien de Werkgever, MAES en/of de Klant dit aangeeft. Voor de Kaarthouder ontstaat bij het einde van een Mobiliteitsdienst of tijdens de levering van een Mobiliteitsdienst nimmer een rechtstreekse aanspraak (op schadevergoeding of doorlevering) op de Partner die de betreffende Mobiliteitsdienst (niet meer) levert.

10.3 Ieder voortgezet gebruik na een in dit artikel beschreven stakingsmoment wordt gekwalificeerd als misbruik, voor welk misbruik en de hierdoor ontstane schade voor de Werkgever en iedere andere partij (bijvoorbeeld MAES, Partners) de Kaarthouder volledig aansprakelijk is.

10.4 De Kaarthouder dient bij het einde van de bevoegdheid of de mogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een defect in de Kaart) om de Kaart te gebruiken voor Diensten de Kaart onverwijld terug te bezorgen aan MAES.

Artikel 11. Derdenbeding

De in deze Regeling aan de Werknemer opgelegde verboden en verplichtingen worden ook bedongen

in het voordeel van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen MAES, ten behoeve van wie de Werkgever jegens de Werknemer terzake dan ook hierbij een onherroepelijk derdenbeding sluit.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

12.1 Op deze regeling is Belgisch recht van toepassing.

12.2 Op het gebruik van de Kaart zijn tevens alle algemene voorwaarden van toepassing van de Partners van wiens Mobiliteitsdiensten de Kaarthouder gebruik kan maken en van de Kaartmaatschappij. Alle algemene voorwaarden van deze partijen zijn te vinden op de website van MAES.

12.3 De bevoegde rechter van de Rechtbank van de woonplaats van de Kaarthouder is bevoegd kennis te nemen van een geschil verband houdend met of voortvloeiend uit deze Gebruiksregeling.

Artikel 13. Slotbepaling

De Werkgever is bevoegd om deze Gebruikersregeling eenzijdig te wijzigen of in te trekken indien

MAES haar hiertoe verplicht of indien dit om een andere reden noodzakelijk is.

Ondertekend te [plaats] op [datum],

Werkgever Werknemer

Naam : Naam:

Functie : Functie :